Aller au contenu

Adam Smith

Pɩlɩɩna Wikipediya
Adam Smith

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Ekosi
Ɛ-tʋmɩyɛ Filosofii laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Kircaldy, Ekosi
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Mɩsɩ kʋm fenaɣ 5 wiye, pɩnaɣ 1723
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Edinbourg, Ekosi
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Hasɩ yaɖɛ fenaɣ 17 wiye, pɩnaɣ 1790

Adam Smith kɛ Ekɔsi ɛjaɖɛ taa tʋ. Palʋla-ɩ mɩsɩkʋm fenaɣ taa, kɩyakʋ kagbanzɩ (5) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1723 n̄ɩŋga taa. Ɛ-pɩcatʋ taa ɛwɛ hɛɛɛ nɛ paa ɛzɩmtaa lɛ, ɛwɛ maɣzɩm taa kɛnɛ.

Ɖajaa Adam Smith sɩba hasɩyaɖɛ fenaɣ taa, kɩyakʋ hiu nɛ lʋbɛ (17) n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 1790 n̄ɩŋga taa. Kirkcaldy tɛtʋ taa ɛsɩba. Kirkcaldy tɛtʋ kɛ Ekosi ɛjaɖɛ tɛtʋ natʋyʋ. Ɛ-lakasɩ taa fɛyɩ ɛzɩ ɛyʋ weyi ɛtʋʋza yɔ. Ɛlakɩ mɛnfɛyɩ n̄ʋʋ lakasɩna. Toovenum lɛ, ɛ-lakasɩ kɛkɛ kɩbanzɩ siŋŋ, ɛlɛ, sɩkɩla ɖoŋ samaɣ. Mbʋ yebina nɛ samaɣ kpaɣ-ɩ se ɛkɛ kpandʋ.

Ɛ-lɩmaɣza cukaŋ n̄ɩna siŋŋ kɔyɔ se ɛtɩlɩ ɛyʋ. Ɖajaa ɛnɛ, ɛkɛ mbʋ payaɣ size filozɔɔfʋ yɔ siŋŋ. Ɖɩzɩma mbʋ size paa weyi ɛkɛ filozɔɔfʋ, ɛlɛ, ɖajaa Adam Smith lɩmaɣza kɩlɩ yuŋ nɛ atɛ awɛɛ ndɩ kpem nɛ lalaa ñɩna.

Paa ɛzɩmtaa lɛ, ɖajaa Adam Smith wɛ lim lim maɣzɩm taa kɛnɛ. Filozɔɔfʋ kɛ ɛyʋ weyi ɛ-tʋmɩyɛ kɛlɛ size, ɛn̄ɩnɩ ɛyʋ yɔɔ lɩmaɣza yɔ. Ɛkɛ ɛyʋ yɔɔ lɔnzɩnɖɛ tʋmɩyɛ kpɛlɛkɩyʋ yaa ɛyʋ yɔɔ lɔnzɩnɖɛ n̄ɩnʋʋ tʋmɩyɛ laɖʋ yɔ. Ɖajaa Adam Smith kɛ ɖɔɖɔ, tɔsʋʋ kpɛlɛkʋʋ tʋmɩyɛ laɖʋ sɔsɔ siŋŋ nɔɔyʋ.

Ekosi ɛjaɖɛ taa filozɔɔfʋ ɛnɛ, ɛkɛ Ekosi ɛjaɖɛ ńɖɩ ɖɩ-tɛ n̄alɩmɩyɛ. Ekula samaɣ ɛsɛ pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛwɩla ɛjaɖɛ taa ñɩma lɔnzɩnɖɛ nɛ lɛɣtʋ pa-nʋmɔŋ. Ɖajaa Adam Smith tɔm pama caanaʋ takayaɣ taa size, ɛkɛ ɛyʋ lɔŋ tʋ weyi, pʋmʋnaa size payaɣ size Tɔsʋʋ Lɛɣtʋ kɩfatʋ yaa sɔnɔ n̄ɩndʋ Caa yɔ.

Ɖajaa Adam Smith Ekosi tʋ ɛnɛ, ɛkɛ soliɣa. Ɛ-caa sɩba lɔŋ, ɛtasɩmɩ-ɩ nɛ pʋcɔ ɛlɛ sɩkɩ. Ɛlɩzɩ takayaɣ nakɛyɛ tɔsʋʋ tʋmɩyɛ labʋ nʋmɔʋ taa. Paya ɛ-takayaɣ ŋ́ga se The Wealth of Nations (Pʋtɔbʋʋ se "Ajɛɛ n̄ɩm"). Pɩnaɣ 1776 ñɩŋa taa ɛlɩza-kɛ.