Adam Smith

Pɩlɩɩna Wikipediya
Adam Smith
AdamSmith.jpg
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Ekosi
Ɛ-tʋmɩyɛ Filosofii laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Kircaldy, Ekosi
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Mɩsɩ kʋm fenaɣ 5 wiye, pɩnaɣ 1723
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Edinbourg, Ekosi
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Hasɩ yaɖɛ fenaɣ 17 wiye, pɩnaɣ 1790
Adam Smith signature 1783.svg

Adam Smith kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Ekosi yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa pɩɣa yaa pɔɔ. Papɩzʋ paya-ɩ ɖɔɖɔ yaa pɔtɔ ɖɔɖɔ size, ɛkɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-tɛtʋ taa tʋ yaa ɖɩ-tɛtʋ taa ɛyʋ. Palʋla-ɩ mɩsɩkʋm fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ kagbanzɩ (5) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1723 n̄ɩŋga taa. Ɛ-pɩcatʋ taa ɛwɛ hɛɛɛ nɛ paa ɛzɩm taa lɛ, ɛwɛɛ maɣzɩm taa kɛnɛ.

Ɖajaa sɔsɔ Adam Smith sɩba hasɩyaɖɛ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ lʋbɛ (17) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1790 n̄ɩŋga taa. Egeetiye yaa tɛtʋ lone nɖɩ ɖɩ-taa palʋla-ɩ yɔ, nɖɩ payaɣ size Kirkcaldy kɛ Ekosi ɛjaɖɛ taa peeɖe. Ɛlakasɩ taa fɛyɩ ɛzɩ ɛyʋ weyi ɛtʋʋsaɣ yɔ. Ɛlakɩ mɛmfɛyɩ n̄ʋʋ lakasɩna kɛnɛ. Tovonum lɛ, pɩɩkɛ lakasɩ kɩpanzɩ ɛlɛ sɩkɩla samaɣ ɖoŋ size kala lakasɩ nzɩ. Pʋyɔɔ yɔ samaɣ tɔŋga-ɩ size kpaaŋ wɛna-ɩ.

Ɛ-lɩmaɣza cukaŋ n̄ɩna kaakɛnɛ ɛyʋ sɩm ɖeɖe kɛnɛ. Pʋtɔbʋʋ size ɛmaɣza ɛyʋ kɛ mbʋ kpem kɛnɛ yɔ nɛ ɛtɩlɩʋ yɔ. Ɖajaa ɛnɛ, ɛkɛ mbʋ payaɣ size filozɔɔfʋ yɔ siŋŋ. Ɖɩzɩma mbʋ size paa weyi ɛkɛ filozɔɔfʋ ɛlɛ ɖajaa Adam Smith lɩmaɣza kɩlɩ ɖoŋ yaa yuŋ, nɛ awɛ ndɩ nɛ lalaa lɩmaɣza.

Paa ɛzɩmta lɛ, ɖajaa Adam Smith wɛ lim lim maɣzɩm taa kɛnɛ. Filozɔɔfʋ kɛ ɛyʋ weyi ɛ-tʋmɩyɛ kɛlɛ size, ɛn̄ɩnɩ ɛyʋ yɔɔ lɩmaɣza yɔ. Ɛkɛ ɛyʋ yɔɔ lɔnzɩnɖɛ tʋmɩyɛ kpɛlɛkɩyʋ yaa ɛyʋ yɔɔ lɔnzɩnɖɛ n̄ɩnʋʋ tʋmɩyɛ laɖʋ yɔ. Ɖajaa Adam Smith kɛ ɖɔɖɔ, tɔsʋʋ kpɛlɛkʋʋ tʋmɩyɛ laɖʋ niye mʋyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Sakɩyɛ yaa samaɣ sɩmaŋ siŋŋ weyi nɛ tɔsʋʋ yaa n̄ɩm yɔ kandʋ tʋmɩyɛ nɖɩ.

Ekosi ɛjaɖɛ filozɔɔfʋ ɛnɛ, ɛkɛ Ekosi ɛjaɖɛ tɛ n̄alɩmɩyɛ yaa mintɔsʋʋ. Ekula samaɣ ɛsɛ. Ɛwɩla ɛjaɖɛ taa mba lɔnzɩnɖɛ yaa lɛɣtʋ nɩmɔʋ. Ɖajaa Adam Smith tɔm pama caanaʋ takayaɣ taa size, ɛkɛ ɛyʋ lɔŋ tʋ weyi, pʋmʋna size payaɣ size Tɔsʋʋ Lɛɣtʋ kɩfatʋ yaa sɔnɔ n̄ɩndʋ tɛ Caa yɔ. Tobi lɛ paya-ɩ nɛ Fransɩɩ kʊnʊŋ taa size "Père des Sciences Economiques moderne".

Ɖajaa sɔsɔ Adam Smith Ekosi tʋ ɛnɛ, ɛkɛ soliɣa. Ɛ-caa sɩba lɔŋ. Pɩlaba papɩzʋʋ pɔtɔ size ɛsɩŋ ɛ-caa, mbʋ ɛ-caa sɩkaa lɛ ɛ-taa talɩ pɩyʋ. Ɛtɛ tɔsʋʋ tʋmɩyɛ nɩmɔʋ taa pɩnaɣ 1776 n̄ɩŋga taa lɛ, paha-ɩ nɩmɔʋ nɛ ɛlɩzɩ takayaɣ kanɛ size "Ajɛɛ n̄ɩm yaa Ajɛɛ tɔsʋʋ". Takayaɣ ŋga payaɣna Fransɩ kʋnʋŋ taa size "La Richesse des nations". Pɩnaɣ kʋɖʋma ŋga ka-taa palaba ɖɔɖɔ takayaɣ ŋga ko-susuu size samaɣ ɛnɩ ka-taŋ nɛ patɩlɩ kɛ.