Aller au contenu

Abuuja

Pɩlɩɩna Wikipediya

Abuuja kɛŋna Naajeeriya ɛjaɖɛ kɩkpɛndɩɣ tɛtʊ sɔsɔtʊ ɖooo pɩnaɣ 1991. Abuuja wɛ Niger pɔɔ ka-lɩmɖɩkpɛndɩyɛ cɔlɔ nɛ lɛɛka ŋga payaɣ ka-ka se Penuwe yɔ kɔcɔlɔ ɖɔɖɔ.

Tɛtʊ tʊnɛ tɩwɛ Naajeeriya ɛjaɖɛ hɛkʊ taa se paa samaɣ ŋga lɛ pɩmaɣzɩ-kɛ ñɔtɩnaʊ nɛ tʊma sɔsɔna yaa tɛtʊ sɔsɔtʊ. Saŋayɩŋ fenaɣ 12 pɩnaɣ 1991 kɛ Abuuja tɛtʊ pɩsa Naajeeriya tɛtʊ sɔsɔtʊ nɛ tɛtʊ sɔsɔtʊ kɩpɩndʊ payawaɣ se Legɔsɩ. Pɩnaɣ 2015 taa pakalɩ Abuuja tɛtʊ taa ɛyaa kpeek̂pe lɛ, patalɩ ɛzɩ ɛyaa 1 568 853 yɔ.