Aller au contenu

Abɩɩjaŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Abɩɩjaŋ kɛna Kotidivuwarɩ tɛtʊ sɔsɔtʊ ndʊ tɩ-taa tɔsʊʊ kɩla wɛʊ yɔ ɛlɛ tɛtʊ ndʊ tɩ-taa politiki nɛ komina tʊma sɔsɔna kɩla wɛʊ yɔ ndʊ lɛ Yamusokuro. Afrika wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ kpeekpe ajɛya wena ayɔɔdɩɣ fransɩɩ kʊnʊŋ yɔ a-tɛtʊ sɔsɔtʊ taa lɛ Abvɩɩjaŋ tɛtʊ taa kɛ ɛyaa kɩlɩ ɖɔʊ.

Ajɛya wena ayɔɔdɩɣ Fransɩɩ kʊnʊŋ yɔ a-tɛtʊ sɔsɔ kpeekpe taa lɛ, Abɩɩjaŋ tɛtʊ kɛŋna naalɛ nɖɩ walanzɩ taa nɛ naatozo nɖɛ ɛyaa ɖɔʊ taa. Pɩnaɣ 2014 taa pakali ɛyaa kɛ Kotidivuwarɩ lɛ, Abɩɩjaŋ taa ɛyaa kpɛnda 4 707 000 yaa ɛzɩ mɩnɩʊ yɔɔ lɛ peeɖe ɖeke ɛyaa wɛ nɛɛlɛ kɛ ɛjaɖɛ kpeekpe taa. Afrika wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ kpeekpe ajɛya tɛtʊ sɔsɔtʊ taa lɛ, Leegɔsɩ ɖeke taa kɛ ɛyaa kɩlɩ ɖɔʊ kɛ Abɩɩjaŋ.

Tɛtʊ tʊnɛ tɩ-tɛ maalika ñʊʊdʊ payaɣ se Robert Beugré Mambé nɛ pɩnaɣ 2011 kɛ palɩza-ɩ nɛ ɛlakɩ pɩnzɩ nakʊ yaa ɛzɩ ɛtɛŋ pɩnaɣ 2020.