Aŋŋwana

Pɩlɩɩna Wikipediya
Waste in Chittagong, Paŋgɩladɛɛsɩ

Aŋŋwana pɩsa-ɖʊ mbʊ pɩwazɩɣ-ɖʊ paa ɖooye yɔ. Mbʊ palakɩna aŋŋwanaa mba yɔ patasa-pʊ naʊ pʊɖɔɔ. Pʊcɔ nɛ polubu-wɛ lɛ, pakpakɩɣ mbʊ polukina yɔ, polimɛɛrɩ, nɛ pañaɣzɩ nɛ piyoli nɛ palɩzɩ mbʊ pɔzɔɔlaa yɔ.

Fish1968 - Flickr - NOAA Photo Library

Papɩzɩɣ pakpaɣ polimɛɛrɩ ŋgʊ cɩŋgɩlɩm yaa ŋgʊ kizida ya nɛ polubina aŋŋwanaa yaa wondu ndʊ palakina aŋŋwanaa mba yɔ. Sɔnɔ taa mbʊ yɔ poluba wondu sakɩyɛ nɛ aŋŋwanaa nɛ pɩwazɩɣ ɛzɩ mbʊ pɩdaakʊ ɛyʊ yaa pɩdaŋgɩ se paa ɛyʊ ɛtɔlaa lɛ pɩtaanɩ-ɩ yɔ.

River litter plastic fragments 1

Ñɩiɩtʊ natʊyʊ wɛɛ nɛ tikotuu yem yaa tɩwɛɛ ɛzɩ aŋŋwanaa yɔ ɛlɛ pɩtɛkɛ mbʊ. Ɖooo lɛ pɔlɔwaɣ aŋŋwanaa mba pɛwɛɛkaa yɔ ɛlɛ sɔnɔ mbʊ yɔ paɖaɣnɩɣ-wɛɛ kpaɣʊ nɛ polubina wondu kɩfatʊ. Aŋŋwanaa lubiyaa hikuu pa-tɩ sɩŋŋŋ mbʊ pʊyɔɔ yɔ paykɩ nɛ pawazɩɣ ɖɔɖɔ paa le.