Aller au contenu

1962

Pɩlɩɩna Wikipediya

Pɩnaɣ '1962pɩnaɣ 1962 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1962 kɛŋna 62 ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 19611963 hɛkʋ taa.

1962 taa lakasɩ sɔsɔsɩ

[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Pɩnaɣ ŋga ka-taa kɛ lakasɩ sɔsɔsɩ sɩnɛ yɔ sɩlaba :

Kɔnaɣ fenaɣ

[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Kolaɣ fenaɣ

[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Lakɩŋ fenaɣ

[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Ɖomaɣ fenaɣ

[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Mɩsɩkʋm fenaɣ

[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Hasɩyaɖɛ fenaɣ

[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Kɩyɛɛna fenaɣ

[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Salaŋ fenaɣ

[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Kamɩŋ fenaɣ

[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Saŋayɩŋ fenaɣ

[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]