Aller au contenu

1905

Pɩlɩɩna Wikipediya

Pɩnaɣ 1905pɩnaɣ 1905 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1905 kɛŋna kajgbanzɩñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 19041906 hɛkʋ taa. Pɩnaɣ ŋga ka-taa kɛ lakasɩ sɔsɔsɩ sɩnɛ yɔ sɩlaba :

1905 taa lakasɩ sɔsɔsɩ

[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Kɔnaɣ fenaɣ

[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Kolaɣ fenaɣ

[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Lakɩŋ fenaɣ

[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Ɖomaɣ fenaɣ

[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Mɩsɩkʋm fenaɣ

[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Hasɩyaɖɛ fenaɣ

[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Kɩyɛɛna fenaɣ

[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Salaŋ fenaɣ

[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Kamɩŋ fenaɣ

[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Saŋayɩŋ fenaɣ

[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]