Ɛsɔ tɛ lɩm sɔʊ sɔnzɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya
The moment of Christening

Ɛsɔ tɛ lɩm sɔʊ sɔnzɩ pɩkɛ sacrɩmɩnʊʊ ŋgʊ palakɩ-kʊ ɛyʊ yɔ nɛ pɩwɩlɩɣ se ɛdaɣnɩ pazʊʊ fezuu caɣʊʊ lɛɛkʊ yɔ, Krɩstʊ tɩŋʊʊ nɔmɔʊ taa. Paa Ɛsɔ sɛtʊ ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa sɔnzɩ nzɩ sɩwɛɛ peeɖe, mbʊ pʊyɔɔ paa Ɛsɔ tɔm takayaɣ ŋga pɔyɔɔda pʊ-tɔm ka-taa nɛ pañɩɣ niiye tʊ-tyɔɔ piŋ. Lɩm mbʊ papɩyɩɣ-pʊ ñɔ-yɔɔ lɛ mbʊ hɩzɩnana kajalaɣ kʊwɛkɩm nɛ pɩɖanɩɣ ɛyʊ kpazʊʊ ɖoŋ lʊlʊʊ kɩfam taa kɛ wezuu kɩfalʊʊ lɛɛkʊ taa nɛ matɛŋ matɛŋ taa.

Flickr - Israel Defense Forces - Baptism Ceremony in Qasr Al-Yahud for Upcoming Easter Holiday (1)

Krɩstʊ mba kpeekpe sɩma ɖama nɛ Ɛsɔ tɛ lɩm sɔʊ sacrɛmɩnʊʊ ŋgʊ Yeesuu maɣmaɣ mʊ yɔrdaŋ pɔɔ taa Yohanɛsɩ cɔlɔ yɔ, pama-tʊ Mateu kiɖeɖeu takayaɣ. Ɛsɔ lɩm sɔʊ sɔnzɩ wɛna wɛtʊ ndɩ ndɩ, ndʊ ɖɩnaɣ yɔ. Lɩm mɩɩsʊʊ, nabayɛ tɛ lɛ ŋtiki lɩm taa pɩkpa pɩsɩna ñɛ-nɛmbɛla yaa pʊtɔma pelimsuu ña-tɩŋa mbilim. Lalaa payadʊʊ ɛyʊ yɔɔ kɩyadʊʊ, nabayɛ tɛ lɛ papɩyʊʊ-pʊ ñe-kiɖe yɔɔ kɛnɛ.

An immersion pool used for christian baptisms

Lɩm sɔʊ sɔnzɩ wɛ ndɩ ndɩ pɩcɛlɩna cɔɔcɩ naa ndɩ ndɩ ɖɔɖɔ mbʊ lɛ ɖɩnaɣ Katoliki taa lɛ papa pɩyɩɣ lɩm ɛyʊ kiɖe taa kɛlɛ limsuu tɔm wɛ ɖɔɖɔ pɛ-tɛ. Cɔɔcɩ ŋgʊ kʊkʊ tɔŋ kɩ-tɩ se siɣsiɣ tɩnaa tɛ lɛ pe-limsuu ñatɩŋa mbilim yaa hɔɔlʊʊ. Piyele pɩɣyɩyaa tɛ lɛ papa ñalakɩ hɔɔlɩŋ ɛnʊ ɛ-nɩɩlɛ. Evangeliki mba tɛ lɛ limsuu paɣtʊ palakɩ. Ɛsɔ tɛ lɩm sɔʊ sɔnzɩ kɛ sacrɛmɩdʊʊ lʊbɛ ndʊ tɩwɛ katoliki cejewiye taa yɔ tɛ sacrɛmɩnʊʊ lɛɛkʊ. Lɩm sɔʊ mbʊ pɩ-tɛ alɩwaatʊ taa lɛ pɩkɛna yomiye naɖɩyɛ taa lɩɣ kɛ ɛyʊ, pɩkɛ eleuu ñɩŋkpasɩ taa lɩɣ, kʊwɛkɩm hɩzɩɣ alɩwaatʊ nɛ pɩhaɣ waɖɛ se ɛyʊ ɛpɩsɩ Ɛsɔ pɩɣa.

Pɔsɔŋ Ɛsɔ tɛ lɩm lɛ ŋpɩsa Ɛsɔ cejewiye taa pɩɣa nɛ ŋpazɩɣ Krɩstʊ tɔm tʊmɩyɛ labʊ pʊ-tɔbʊʊ se ŋpazɩɣ Ɛsɔ tɔm suzuu. Mayaɣ ŋga Kacaɣʊʊ ñɔ-yɔɔ lɩm sɔʊ wiye yɔ pɩɩtasɩɣ-kɛ hɩzɩɣ wiiɖi kaʊ. Katoliki cejewiye taa ɛyaa tɔzʊʊ pɛ-tɛ lɩm sɔʊ yɔɔ paa paska alɩwaatʊ ndʊ tɩ-yɔɔ kɛ pɩnaɣ taa, nɛ yee cɛyɩtʊ kɩkpaɖɩtʊ natʊyʊ ɛtala tuda kɔyɔ pɩha waɖɛ paa anɩ se ɛpɩzɩ ɛla pɩ-tɛ sɔnzɩ nzɩ ɛyʊ weyi ɛwɛ cɛyɩtʊ taa.