Ɖomba mʋlʋm (Neige)

Pɩlɩɩna Wikipediya

Ɖomba mʋlʋm yaa ɖomba puuyuu kɛna kɔɔnaɣ yaa kajalaɣ taa kɛ, tomnaɣ wɛɖʋ wonu. Pɩtɛ wonu ŋgʋ, kɩkɛ kiɖi kiɖi ɛsɔkaɣ laɣsɩ tɩyɛ. Ɖomba mʋlʋm kɛ wonu ŋgʋ kɩ-tɩŋɛ payɩ lɛ, kɩkɛ lɩm paɣyɛ yɔ. Pɩtɛ wonu ŋgʋ, kiniida ɖɩŋ dɩŋ nɛ kɩ-taa nɛ heɣlim. Ɖomba mʋlʋm ɖɩnɛ, ɖɩwɛ ɛzɩ mbʋ payaɣ size kristalɩ yɔ nɛ fransɩ kʋnʋŋ taa lɛ, payaɣ size wonu "christallisée".


Pɩtɛ ɖomba ana, pekpela n̄ɛ payɩ nɛ akpɛndɩ awɛ ɖomba amaya kpou taa. Fransɩ kʋnʋŋ taa lɛ, paya ɖomba ɖigbeliye kpou ŋgʋ size "flocon". Ɖomba ana alɛɣzʋ paa alɩwaatʋ ndʋ lɛ kɛ n̄em. Afɛyɩna wɛɖʋ kʋɖʋmʋ kɛnɛ kɛ paa alɩwaatʋ ndʋ lɛ tɩ-taa. Ncɔna camɩyɛ kɔyɔ, ŋna size ɖomba mʋlʋm nɖɩ, ɖɩwɛ ɛzɩ-ɩ nabʋyʋ piye yɔ.


Pɩtɛ wɛɖʋ kʋnɛ pɔcɔnaɣ nɛ paya hɩla anɛ yɔ : ɖomba pe n̄ɩna, nɛ ɖomba kuluŋgulu yaa putuula n̄ɩna. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa nikaɣ wɛɛ siŋŋ yaa kedeŋa nida niuniu lɛ kɛ ɛsɔkaɣ taa lɛ kɛ ɖomba lakɩ yaa hɔkʋʋ a-tɩ. Pɩtɛ nikaɣ yaa niudiu mbʋ pɩlakɩna nɛ ɖɩnaɣ ɖomba. Ɖomba ana, a-tɛ laba lɩna n̄ɩɣdʋʋ yaa heɣlim tɛ lɩm pɩsʋʋ cɔlɔ.


N̄ɩɣdʋʋ mbʋ, pʋwɛ ɖoŋ kamaɣ fɛyɩ. Lɩm soŋgaɣ n̄ɩɣdʋʋ ɖoŋ yekina nɛ, ɖomba hɔkɩ a-tɩ yaa pɩpɩsɩ ɖomba kɛ kideŋ yaa pʋʋ yɔ. Ɛlɛ, ɖomba ana, awɛɖʋ nɛ heɣlim lakɩna nɛ a-tɔlʋʋ kʋʋ yaa pazɩ pazɩ kɛ tɛtʋ yɔɔ kɛ lɔŋ lɔŋ yaa lɛɣ lɛɣ. Ɖomba kɛ payaɣna fransɩ kʋnʋŋ taa ɖɔɖɔ size "grésil".

Ɖomba mʋlʋm kɛ ɖɔɖɔ kɛ lɩm kɛzasɩ nzɩ sɩcakɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ. Pɩtɛ lɩm mbʋ, pɩcakɩ ɖɔɖɔ kɛ tɩŋ nɛ kuduyuŋ yɔɔ. Pɩtɛ ɖomba ana, awɛ Kpɛzɛlɛɛ. Paa ɖomba mʋlʋm nɖɩ-ɩ lɛ, ɖɩkɛ wondu naalɛ pɩyʋ. Pʋtɔbʋʋ size lɩm piye nɛ heɣlim pɛgbɛndʋna nɛ pɩpɩsɩ ɖomba mʋlʋm.