Ɖomba mʋlʋm

Pɩlɩɩna Wikipediya
Biella-Panoramica_Zegna-Bielmonte

Ɖomba mʋlʋm kɛna kɔɔnaɣ taa tomnaɣ wɛɖʋ wonu. Wonu ŋgʋ, kɩkɛ kiɖi kiɖi ɛsɔkaɣ wonu. Ɖomba mʋlʋm kɛ wonu ŋgʋ kɩ-tɩŋɛ payɩ lɛ, kɩkɛ lɩm paɣyɛ yɔ. Pɩtɛ wonu ŋgʋ, kiniida ɖɩŋ dɩŋ nɛ kɩ-taa nɛ heɣlim. Ɖomba mʋlʋm pʋnɛ pʋwɛ kristalɩ tɩyɛ.

Sparkling-snow.fairytale

Ɖomba ana, pekpeɣla-yɛ payɩ nɛ akpɛndɩ awɛ ɖomba amaya kpou taa. A-kpou ŋgʋ payaɣ size flokɔɔ. Ɖomba ana alɛɣzʋ paa alɩwaatʋ ndʋ lɛ kɛ n̄em. Afɛyɩna wɛɖʋ kʋɖʋmʋ kɛnɛ. Ɛyʋ ɛcɔna camɩyɛ kɔyɔ, ŋna size ɖomba mʋlʋm mbʋ, pʋwɛ ɛzɩ-ɩ nabʋyʋ piye yɔ.

Hoedhuette

Wɛtʋ tʋnɛ pɔcɔnaa nɛ paya hɩla anɛ yɔ : ɖomba pe n̄ɩna, nɛ ɖomba kuluŋgulu yaa putuula n̄ɩna. Lɩm soŋgaɣ n̄ɩɣdʋʋ ɖoŋ yekina nɛ ɖomba hɔkʋʋ a-tɩ nɛ pɩpɩsɩɣ ɖomba kɛ kideŋ yaa pʋʋ yɔ. Ɛlɛ, ɖomba ana, a-wɛtʋ nɛ heɣlim palakɩna nɛ a-tɔlʋʋ pazɩ pazɩ kɛ tɛtʋ lɛɣ lɛɣ. Ɖomba payaɣ ɖɔɖɔ sise na krezili.

CargoNet Di 12 Euro 4000 Lønsdal - Bolna

Ɖomba mʋlʋm wɛ ɖɔɖɔ ɖoluu tɩyɛ. Lɩm mbʋ, pɩcakɩ ɖɔɖɔ tɩŋ nɛ kuduyuŋ pɔ-yɔɔ. Ɖomba ana, awɛ Kpɛzɛlɛɛ tɩyɛ. Paa ɖombiye mʋlʋm mbʋ lɛ, pɩkɛ wonu naalɛ pʋyʋ.

Schnee 17-12-05