Ɖanaɣ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche

Ɖanaɣ kɛna alɩwaatʊ taa alɩwaayʊʊ nakʊyʊ. Evemiye taa ñɩɩtʊ 12 makɩ lɛ, pɔtɔŋ se wɩsɩ siɣaa. Nɛ ñɩɩtʊ 18 makɩ lɛ, hadɛ lɛdaa nɛ payaɣ se ɖanaɣ. Ɛlɛ kabɩyɛ siŋŋŋ taa lɛ pɔtɔŋ se ɖanaɣ ñɩɩtʊ looɖo. Mbʊ pʊyɔɔ yɔ ñɩɩtʊ kalʊʊ taa lɛ, kabɩyɛ tɛyɩ evemiye kɛ nabʊlɛ taa nɛ ɛkalʊʊ pɩsɩɩna ñɩɩtʊ hiu nɛ naalɛ. Pʊtɔbʊʊ se ɛpaɣzʊʊ tanandɛɛ se: tanandɛɛ ñɩɩyʊʊ kʊɖʊmʊʊ, naalɛ kaaka pʊkɔɔ pɩsɩɩna wɩsɩ ñɩɩtʊ 12 yaa wɩsɩ siɣuu. Ɛkɔɔ lɛ, ɛpaɣzɩ se: ɖanaɣ ñɩɩyʊʊ kʊɖʊmʊʊ, naalɛ pʊkɔɔ pɩsɩɩna ɖanaɣ ñɩɩtʊ 12 ɖɔɖɔ yaa ɖoo cɛɛsʊʊ yaa ɖoo cɩcɩka.

Ɛlɛ siŋŋŋ taa lɛ, yee pakpakʊʊ evemiye tɛʊ feŋguu yɔɔ yɔ, evemiye paɣzʊʊna tɛbɩyɛ nɛ piwolo pɩsɩɩna wɩsɩ ɖʊʊ. Pʊtɔbʊʊ se pɛtɛyɩ evemiye kɛ nabʊlɛ taa: wɩsɩ taa nɛ ɖoo taa nɛ wɩsɩ siki lɛ pɩlaba evemiye tɛyɩ hɛkʊ nɛ hɛkʊ siŋŋŋ kɛlɛ. Ɛlɛ alɩwaatʊ ndʊ pakɩlʊ kpaɣʊ se ɖanaɣ yɔ, ndʊ lɛ kpaɣ ñɩɩtʊ 18 nɛ pɩsɩɩna ñɩɩtʊ 24 yɔɔ.

Ɛzɩma kɛteŋa kpeekpe ajɛya fɛyɩna afema kʊɖʊma nɛ pɩlɩɩna paa ɛjaɖɛ nɖɩ lɛ ɖi-lone taa nɛ pɩtasɩ pɩlɩɩna alɩwaatʊ ndʊ tɩtalʊʊ ɖɔɖɔ yɔ, wɩsɩ eesiki paa le lɛ ñɩɩtʊ 12 yɔɔ nɛ pɩcaɣ kaɖɛ se paale ɖanaɣ ɛpaɣzɩ ñɩɩtʊ 18 yɔɔ.