Aller au contenu

Ɖɔɖɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Chicken Farm 034
Herd of cows (4528942592)
Richebourg dindes02

Ɖɔɖɛ wɛɛ nɛ ɖiziye wɛɛ. Tɛtɛ kpɩna : naŋ nɛ kpaŋanzɩ nɛ aɖaɣɖaɣnaa nɛ heŋ nɛ pʋŋ nɛ afanaa pɔɖɔʋ. Pʋ-tɔbʋʋ se naŋgbanzɩ naanza tɩnaa pɔɖɔʋ. Piyele ɖiziye lɛ, mbʋ pʋwɛna keŋ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ se tolotoloonaa nɛ uwanaa nɛ kpaŋkpafɩɩnaa nɛ suŋ nɛ kelema peɖiziɣ.

Ɖɔɖɔ wɛ wazaɣ pɩdɩɩfɛyɩ ɛyʋ wezuu caɣʋ tɩŋa taa. Ajɛya wena a-taa palakɩ ɖɔɖɔ pɩkɩlɩɣ yɔ, a-tɔsʋʋ kɩlɩna ɛsɩndaa ɖɛʋ. Pʋ-tɔbʋʋ se ɖɔɖɔ yekina nɛ ɛjaɖɛ tɔsʋʋ hukuu nɛ pɩkɩlɩɣ. Ɖɩkpaɣ ɛzɩ kpaŋanzɩ mbʋ yɔ, ɖɩnaɣ se sɩlakɩ sɩɩlʋʋ tʋmɩyɛ pɩdɩɩfɛyɩ. Nsɩ sɩɩlɩɣna wondu yuŋ ñɩndʋ. Pɩɩpɔzaa se ɛyʋ ɛhɛyɩ liidiyelɔɔɖɩyɛ wona-ɩ wondu natʋyʋ nɛ pʋdʋ wɛna kpaŋaɣ kɔyɔ, kowokina-ɩ-tʋ kɛlɛʋ yem. Ɛɛcazɩɣ lɩzɩʋ liidiye wondu wonaʋ mbʋ pʋ-yɔɔ. Kpaŋaɣ nandʋ taa wɛ ñɩm sakɩyɛ, kɔzɩ kɔzɩ kɔ-mɔɔ taa. Kpaŋaɣ mɔɔ kɛ kɔyɩ naɖɩyɛ siŋŋ. Ɛyʋ ɛwɛnɩ niikaɣ kʋdɔŋ kɔyɔ, kpaŋaɣ mɔɔ patɩzɩɣ nɛ ɛñɔʋ pu-yom.

Ɖɩkpaɣ ɖɔɖɔ ɛzɩ naŋ ɖɔʋ hɔɔlʋʋ taa mbʋ yɔ, ɖɩnaɣ ɛ-wazaɣ ɛyʋ wezuu caɣʋ taa. Naŋ nɩɩyɛ hayɩɣ. Ɛyʋ tapɩzɩɣ se ɛhayɩ nɛ pɩtalɩ ɖenɖe yɔ, yee ɛwɛna naŋ kɩhayɩŋ kɔyɔ, ɛhayɩɣ pɩcɛzɩ ɖenɖe ɛɛɖʋwa se ɛhayɩɣ nɛ pɩtalɩ yɔ. Pʋ-tɔbʋʋ se ɛ-naŋ yeki nɛ ɛ-tɔsʋʋ huu nɛ pɩkɩlɩ. Pañazɩɣ ɖɔɖɔ naŋ hɩlɩm nɛ palakɩna tɔɔnasɩ ndɩ ndɩ. Pɔñɔʋ-pʋ ɖɔɖɔ nɛ lɛŋ. Pɔñɔʋ nʋ naalɩm nɛ lɛŋ yɔ, pɩkɔŋna ɛyʋ tomnaɣ taa alaafɩyɛ pɩdɩɩfɛyɩ. Yee pahaɣ pɩɣa afolom nakɛyɩ nɔ naalɩm ɖoŋ ɖoŋ kɔyɔ, ka-paɣlɩka nɛ piya lɛɛsɩ paɣlaka pɩɩtaŋ. Pʋ-tɔbʋʋ se kapaɣlɩɣ lɔŋ lɔŋ nɛ pɩkɩlɩ piya lɛɛsɩ. Pɩtɛ ɖɔɖɔ lɛ kekpeɣtiɣ camɩyɛ, kʋdɔmɩŋ ɛɛcɛyɩɣ-kɛ ɖoŋ ɖoŋ.

Cologne Germany Flock-of-sheep-01

Nɔ tɔnʋʋ wɛ ɖɔɖɔ wazaɣ pɩdɩɩfɛyɩ. Pɔhɔɔʋ-kʋ nɛ anasaayɩ ñɩɣyʋʋ nakʋyʋ nɛ kɩkpɩzɩ camɩyɛ nɛ palakɩna-kʋ nɛ tʋma ndɩ ndɩ. Nɔ tɔnʋʋ kɩkpɩzʋʋ palakɩna naataŋgbala ndɩ ndɩ. Nɔ nandʋ wɛ wazaɣ pɩdɩɩfɛyɩ ɛyʋ tɔɔnasɩ tɔɔʋ taa. Tɩwɛna ñɩm ndɩ ndɩ. Ɛyʋ ɛtɔkɩ nɔ nandʋ ɖoŋ ɖoŋ kɔyɔ, ɛwɛ alaafɩyɛ camɩyɛ.

Ɖɩcɔna heŋ nɛ pʋŋ pɔ-hɔɔlʋʋ taa kɔyɔ, ɖɩnaɣ se paba wɛna ɖɔɖɔ wazaɣ siŋŋ ɛyʋ wezuu caɣʋ taa. Heŋ nɛ pʋŋ pakɩlɩɣ labɩnaʋ tʋmɩyɛ kabɩyɛ sɔnzɩ ndɩ ndɩ nʋmɔʋ taa. Pʋŋ tɔnɩŋ ɖɔɖɔ pɔhɔɔʋ nɛ papaŋna so ndɩ ndɩ. Pʋŋ nɛ heŋ pa-nandʋ taa wɛ ɖɔɖɔ ñɩm nabʋyʋ sakɩyɛ.

Afanaa ɖɔɖɔ kɔŋna ñɩm pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛyʋ pɩzɩɣ ɛɖɔɔ afanaa halɩ ɛkɔɔ ɛma ɖɩɣa nɛ pe-liidiya.

Ɖɔɖɔ wɛ wazaɣ pɩdɩɩfɛyɩ ɛyʋ wezuu caɣʋ tɩŋa taa. Ɛyʋ ɛɖɔʋ ɖɔɖɔ camɩyɛ siŋŋ kɔyɔ, anasaayɩ huɖe ɛɛtazɩɣ-ɩ wɛnaʋ kɩjɛyʋʋ. Ŋgʋ anasaayɩ huɖe kʋʋna tɛtʋ mʋzʋŋ. Nɖɩ kɔŋna-ɖʋ kʋdɔmɩŋ ndɩ ndɩ ɖɔ-tɔɔnasɩ tɔɔʋ nʋmɔʋ taa. Pʋ-tɔbʋʋ se anasaayɩ huɖe kʋʋ tɔɔnasɩ nzɩ ɖɩhayɩɣ-sɩ nɛ kʋ yɔ sɩ-taa ñɩm sakɩyɛ.