Aller au contenu

Wonuu paɣlaka

Pɩlɩɩna Wikipediya

Tomnasɩ kpɛlɛkʋʋ lɛɣtʋ pilɩʋ taa lɛ, mbʋ payaɣ se wonuu paɣlɩka yɔ, pɩkɛ paɣlaka wena pamaɣzɩɣna se pana wonuu nakʋyʋ tɛ walnzɩ yɔ.

Tʋʋzʋʋ kpɛlɛkʋʋ tɛ lɛɣtʋ pɩlɩʋ ta ɖɔɖɔ lɛ, wonuu paɣlaka pamaɣzɩna wonuu yaa loniye naɖɩyɛ tɛ walanzɩ.

Tomnaɣ kpɛlɛkʋʋ tɛ lɛɣtʋ pɩlɩʋ taa ɖɔɖɔ lɛ, wonuu nakʋyʋ tɛ wonuu paɣlaka pakpakɩɣ nɛ pamaɣzɩna tomnaɣ tɛ lonuye tɛ walanzɩ. Pʋ-tɔbʋʋ se pamaɣzɩɣ tomnaɣ tɛ loniye hɔɔlɩŋ naadozo tɛ walanzɩ kpaagbaa.

Mbʋ ɖɔɖɔ pakpakɩɣ wonuu nakʋyʋ tɛ ɛsɩndaa tɛ pɔlɔkʋ nɛ pamaɣzɩna kɩ-walanzɩ hɔɔlɩŋ naalɛ taa kpaagbaa.


Tʋʋzʋʋ kpɛlɛkʋʋ lɛɣtʋ pɩlɩʋ taa lɛ, ɖeyi ɖeyi lɩzʋʋ kpɛlɛkʋʋ loniye hɔɔlʋʋ nakʋyʋ tɛ wonuu paɣlaka kɛna kɩ-kɩmaɣzʋʋ. Ñɩnɩyʋ sɔsɔ, ɖajaa Henri-Léon Lebesgue tɛ lɩmaɣzɩyɛ kɛlɛ.