Aller au contenu

Wiyaʋ Louis 14

Pɩlɩɩna Wikipediya
Wiyaʋ Louis 14

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Fransɩɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ Wiyaʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Château de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye, Fransɩɩ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Salaŋ fenaɣ 5 wiye, pɩnaɣ 1638
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Palace of Versailles, Versailles, Fransɩɩ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Salaŋ fenaɣ 1 wiye, pɩnaɣ 1715
Louis XIV

Louis XIV kɛ Fransɩɩ tʊ. Palʊlɩ-ɩ Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa kɛ ɛjaɖɛ kewiyaɣ ɖaɣ nakʊ ñɩŋgaɣ taa kɛ Saint-Germain-en-Laye kɛ evemiye kagbanzɩ ŋgʊ wiye salaŋ fenaɣ taa kɛ pɩnaɣ 1638. Nɛ ɛsɩ kɔɔnɔɔ evemiye wiye salaŋ fenaɣ taa kɛ pɩnaɣ 1715 kɛ Versailles kɛ Fransɩɩ peeɖe. Ɛɛ-kɛ Fransɩɩ nɛ Navarre pɛdɛ wiyau sɔsɔ. Pɩgbaʊ nɛ evemiye hiu nɛ naanaza agoza fenaɣ taa pɩnaɣ 1643 yɔ, Louis XIV ka-kɛnaɣ Fransɩɩ nɛ Navarre paa-ɛjɛɛ kewiyaɣ ɖiuu pɩkɔ pɩtalɩ ɛsɩm wiye kɛ kɔɔnɔɔ evemiye wiye salaŋ fenaɣ taa kɛ pɩnaɣ 1715.

Ɛ-caa kɛ payaɣ se Louis XIII nɛ ɛ-ɖoo kɛlɛ Anne d'Autriche. Ɛwɛnaɣ halaa naalɛ nɛ piya loɖo. Ɛ-caa sɩm wayɩ lɛ, ɛ-pɩɣa Né Louis weyi ɛtasaɣ sɛʊ hɩɖɛ se Dieudonné, kʊɖʊm ɛnʊ lɛ Louis XIV, kpaɣ kewiyaɣ kpelaɣ. Fenasɩ pasɩ wayi lɛ, pɩcɔ ɛlakaɣ ɛtɛ pɩnzɩ kagbanzɩ yɔɔ tɔsʊʊ lɛ, ɛ-kakɛ pɩnzɩ hiŋ loɖo nɛ naanaza tʊ tʊ kɛʊ wiyau kɛ Fransɩɩ ɛjaɖɛ kewiyaɣ kpelaɣ yɔ, nɛ hiŋ naanaza nɛ naanaza wiyau kɛ Navarrɛ ɛjaɖɛ taa. Ɛkɛ ɖɔɖɔ wiyau naadozo tʊ kɛ Bourbons waɣ hɔlʊ taa kɛ Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa. Louis XIV caɣ kewitu pɩnzɩ hiŋ lʊbɛ nɛ naalɛ nɛ fenasɩ naadozo nɛ avema hiu nɛ lutozo. Ɛ-kewitu tʊ Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa, kɛ pɩyʊ kem kɛ ɖeɖe tɔm hɔlʊ taa kɛ anasaayɩwaa tɛ.