Weŋgalaɣ minziiki

Pɩlɩɩna Wikipediya

Cɔlɩɩyɛ alɩwaatʊ taa minziiki wondu taa lɛ, weŋgalaɣ minziiki kɛ mʊsɩ tʊmɩyɛ, pɩkɛ ɖɔɖɔ minziiki naa ndɩ ndɩ tʊmɩyɛ wena akɛ atɩŋa weŋgalaɣ mʊsɩ yɔ. Weŋgalaɣ mʊsɩ caɣ ndɩ nɛ kuduyuu tɛ soo, pʊ-tɔbʊʊ se kʊyʊm yaa sakɩyɛ tɛ soo, ɖɔɖɔ ɛzɩ minziiki ŋgʊ kɩfɛyɩna soo wondu pʊɖɔɔ yɔ.

Kpaɣ kpaɣɖʊ 17 wɛɛ taa mbʊ yɔ, mʊsɩ wondu taafɛyɩ pʊɖɔɔ, ɖɩcɔna kɔyɔ hikasi wondu kaawɛna ɛzɩ kabɩyɛ taa ɖɩnaʊ keɣsi tɩnaa nabayɛ makɩɣ ehesi cɩmɩŋ yɔ, pɩɩkɛ hɩsɩ wondu, cɩmʊʊ pɩyʊ, pʊwayɩ aŋgada pɩɖɛʊ wobu yɔɔ wobu yɔɔ pazɩ pazɩ.

Ɖɛʊ yɔɔ ɖɛʊ yɔɔ mbʊ lɛ, minziiki naa kɩbɩma kpaɣ ɛzɩ concerto grosso, suite, sonate paɣlɩ, nɛ papazɩ pa-tɩ malɩsɩnaʊ nɛ minziiki kɩfalʊʊ kʊ nɛ yɔ.