Voyager 1

Pɩlɩɩna Wikipediya

Voyager 1 pɩkɛ ɛsɔdaa takɩnaʊ ñɩɣyʊʊ agbaba ñɩŋʊ, pɩkɛ ɛsɔdaa tʊma lɩmaɣzɩyɛ nɛ paya-kʊ se Voyager kɛ NASA, pɔtɔ-kʊ salaŋ fenaɣ kɩyakʊ 5 pɩnaɣ 1977 se pɩsa nɛ pana ɛsɔdaa tɛlɛnzɩ lɛɛsɩ wɩsɩ wɛtʊ taa, nzɩ pataatɩɩ nada-sɩ wiɖii kaʊ yɔ pɩtɩŋna tataa cɩnɛ ñɩɣyɩŋ weyi panana-ɩ ɖooo poliŋ taa yɔ yɔɔ kɔzɩ kɔzɩ Jupiter nɛ Saturne pɛ-wɛtʊ.

Ɛsɔdaa luuyu tɔm leɖaa piŋ nɛ kpaɣ ɖooo pɩnaɣ 2015 mbʊ yɔ ɛwɛna ñɩɣyɩŋ kɩbaŋ nɛ ɛpɩzɩɣ ɛlakɩ tʊmɩyɛ siŋŋ, ɛpɩzɩɣ ɖenɖe ɛtɛzɩɣna yɔ ɛna lona ana a-taa mbʊ pʊɖɔŋ yɔ. Ɛkʊyʊ-ɩ kɩyɛɛna fenaɣ pɩnaɣ 2012 lone nɖɩ ɖɩ-taa wɩsɩ ɖoŋ lakaɣna-ɩ tʊmɩyɛ yɔ nɛ ɛɖɛʊ hɛyɛ hɛyɛ nɛ tɩyɩnzɩ hɛkʊ taa kiŋ, paa yee e-wondu kpaɣna pɩnaɣ 2020 kaa ɖɩm wobu yɔɔ wobu yɔɔ se pɩsa nɛ paha ɛsɛ nɛ ɖenɖe ɛ-laatriki ɖoŋ yɔ. Voyager 1 ɛɛkaɣ tasɩɣ labʊ tʊmɩyɛ piŋ kpaɣ nɛ pɩnaɣ 2025. Pɩkɔma saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 4 pɩnaɣ 2018 lɛ luuyu ɛnʊ eeposina wɩsɩ pɩtalɩ kilomɛta naa 21557059600 nɛ eposina tɛtʊ kilomɛta naa 21677578330.

Voyager tʊmɩyɛ kɛlɛ ɛpɩzɩ ɛlɩzɩɣ aseɣɖe lɛɣtʊ tɔm kɛ tɛlɛnzɩ lɛɛsɩ yɔɔ nzɩ yɔ (Jupiter, Saturne, Uranus nɛ Neptune) pa nɛ yɔ ɖooo canaʊ patana-wɛ wiɖii kaʊ. Voyayer 1 kaawɛ pɩcɔ e-ɖom wɛɛ nɛ ɛ-lɩmaɣzɩyɛ kaakɛ se papɩzɩ powolo patɩlɩ tɛlɛnzɩ Jupiter nɛ Saturne. Pɩcɔ ɛpɩzɩ ɛtalɩ lɛ pɩpɔsa-ɩ ɛkʊyɩ ɛsɔdaa kɛlɛ ɛkɩlɩɣ posinau nɛ Titan, ɛnʊ kɛna kajalaɣ tʊ Saturne fenaɣ tɛ. Pɩtɩŋna pɛ-tɛ camɩyɛ tʊmɩyɛ labʊ yɔɔ pɩlɩna pa-kajalaɣ tiyitu pɩnaɣ 1989 wɛɛ taa lɛ, palɩzɩ maɣzɩm naa pɩlɩna pɛ-tɛ kʊyʊʊ pɛcɛzɩɣ ɛsɔdaa tɛlɛnzɩ lɛɛsɩ. VIM pʊ-tɔbʊʊ se(Voyager Interstellar Mission tiyitu tʊmɩyɛ kaakɛ se papɩzɩ patɩlɩ camɩyɛ lona wena a-taa wɩsɩ ñakɩ pɩsɩɣna yɔ).Pɔtɔ voyager 1 kɩtakɩnaʊ salaŋ fenaɣ kɩyakʊ 5 pɩnaɣ 1977 pɩtɩŋna Titan 3E yɔɔ, kpɩtaŋ naatozo wayi pʊcɔ pɔtɔ e-ɖom kɩtakɩnaʊ.