Aller au contenu

Vladimir Poutine

Pɩlɩɩna Wikipediya
Ɖajaa Vladimir Poutine

Vladimir Vladimirovitch Poutine
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Ruusii
Ɛ-tʋmɩyɛ Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Aloma fenaɣ kɩyakʋ 7, pɩnaɣ 1952
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ

Vladimir Vladimirovitch Poutine kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Ruusii yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa pɩɣa yaa Ruusii ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa tʋ. Ɛkɛ abalʋ lɔŋ tʋ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ kɛ Ruusii ɛjaɖɛ taa peeɖe. Ɛwɛ n̄amtʋ ɛ-tabalaa cɔlɔ nɛ ɛ-caanaa nɛ ɛ-ɖɩcaɣyɛ taa mba cɔlɔ tɩna ɛsɩndaa payɩ. Ɛkɛ pɩɣa ŋga kɛwɛna maɣzɩm siŋŋ yɔ.

Palʋla Vladimir Poutine kɛ Aloma fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ lʋbɛ (7) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1952 n̄ɩŋga taa. Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa palʋla-ɩ yɔ, nɖɩ-ɩ payaɣ size Léningrad egeetiye. Ɖajaa sɔsɔ Vladimir Poutine ɛnɛ, ɛkɛ abalʋ. Abalʋ weyi ɛkɛ politiki tʋmɩyɛ laɖʋ sɔsɔ kpim kpim nɔɔyʋ yɔ.

Vladimir Poutine kɛ Ruusii ɛjaɖɛ kewiyaɣ taa tʋmɩyɛ laɖʋ. Samaɣ yaa sakɩyɛ sɩmaŋ mbʋ size pɩtasɩɩna-ɩ politiki labʋ nɛ cɔʋʋ yem, ɛlɛ ɛlakɩ tʋmɩyɛ ɖɔɖɔ kewiyaɣ taa Ruusii ɛjaɖɛ mʋndʋsʋʋ wobinaʋ nɛ ɛsɩnda. Ɖajaa Vladimir Poutine kɛ, Ruusii kewiyaɣ n̄ʋʋ tʋ yaa kewiyaɣ ninɖiu sɔsɔ kɛ pɩnaɣ 1999 n̄ɩŋga pɩkɔɔ pɩsɩɩna pɩnaɣ 2000 n̄ɩŋga.

Ɛɖɔka kewiyaɣ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ camɩyɛ nɛ taaleleŋ. Pɩyɔɔ yɔɔ patasa-ɩ lɩzʋʋ kewiyaɣ ŋga ka-n̄ʋʋ tʋ kɛ pɩnaɣ 2008 pɩkɔɔ pɩsɩɩna pɩnaɣ 2012 n̄ɩŋga taa. Ɛkɛ ɖɔɖɔ, ajɛɛ kpɛndʋ yaa yozuu n̄ʋʋ tʋ kɛ Ruusii ɛjaɖɛ taa peeɖe kɛ alɩwaatʋ ndʋ paaɖɔŋga n̄ɔzʋʋ size palɩzɩ ɖɔkʋyʋʋ kɩfalʋʋ kewiyaɣ ŋgbɛ nɖɩ ɖɩ-taa siŋŋ yɔ. Ɛnʋ kaacana se pɩcɔ, palɩzɩ kɩfalʋ.

Pɩɩkɛ pɩnaɣ 1999 n̄ɩŋga nɛ pɩɩkɔɔ pɩtalɩ pɩnaɣ 2000 n̄ɩŋga taa. Kewiyaɣ taa mba caɣ yaa laba kedizaɣ lɛ, palɩzɩ size ɛkɛ ajɛɛ kpɛndʋ yaa yozuu n̄ʋʋ tʋ Ruusii ɛjaɖɛ taa peeɖe kɛ pɩnaɣ 2000 n̄ɩŋga pɩkɔɔ pɩtalɩ pɩnaɣ 2008 n̄ɩŋga nɛ e-kewiitu sɩna-ɩ pɩnaɣ 2012 n̄ɩŋga.

Ɖajaa sɔsɔ Vladimirovitch Poutine kɛ ŋgbɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size K.G.B yɔ ɖɩ-taa tʋmɩyɛ laɖʋ ɖɔɖɔ.

Ɖajaa sɔsɔ lɔŋ tʋ nɛ politiki tʋ Vladimir Poutine ɛnɛ, ɛ-caa payaɣ size Spiridonovitch Poutine (1911-1999). Vladimir Poutine ɖoo payaɣ size Maria Ivanovna Poutina (1911-1998).