Aller au contenu

Uruguwe

Pɩlɩɩna Wikipediya
Uruguwe
Uruguay

Uruguwe tɛlɛŋa

Uruguwe Kɩɖaʋ kɩdɛɛka

Uruguwe Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
Tʋmɩyɛ taa kʋnʋmɩŋ: .
Tɛtʋ sɔsɔtʋ: .
Ɛjadɛ kɛ mbʋ yɔ: .
Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ: Ɖajaa Tabaré Vázquez
Ɛjaɖɛ walanzɩ: 176,215 km²
Samaɣ ñʋʋ: 3,427,000 (2016)
Tɛtʋ hɔɔlʋʋ samaɣ ñʋʋ: 18.6 km²
Internet nimaɣ: .

Uruguwe kɛna Amerika nɛ hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ nɛ ɖɩwɛ Pirezili nɛ hadɛ kiŋ nɛ Arizantini nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ. Uruguwe ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-walanzɩ taa maɣna kilomɛtawaa akpagba 176 220 nɛ ɛyaa miloyɔɔnaa 3 477 770 wɛna ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩtaa. Kʊnʊŋ ŋgʊ pɔyɔɔdɩɣ komina tʊma taa nɛ pawɩlɩɣ-kʊ ɖɔɖɔ sukilinaa taa yɔ, ŋgʊ lɛ kastiyaŋ ɛlɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ nɛ ɖɩ-hayʊ kiŋ lɛ pɔrɩtiigalɩ kɛ pakɩlɩɣ yɔɔdɩɣ.

Yee pɔcɔnaa siŋŋŋ kɔyɔ Uruguwe nɛ Pirezili pa-kamaɣ yɔɔ lɛ, kʊnʊŋ ŋgʊ pɔyɔɔdɩɣ yɔ pizidina kasitiyaŋ nɛ pɔritiigalɩ nɛ payaɣ-ku se pɔritiinɔlɩ. Sukilinaa taa ɖɔɖɔ mbʊ yɔ Uruguwe ha waɖɛ se pawɩlɩ pɔrɩtiigalɩ ɛzɩ kʊnʊŋ ŋgʊ kɩkɛna kɩjɛyʊʊ nabʊyʊ yɔ, ɛlɛ pɩpaazɩɣna ɖamɩŋ lʊbɛ.

Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩmʊ ɖɩ-tɩ yɔɔ wɛʊ kɛ kɩyɛna fenaɣ 25 pɩnaɣ 1825 ɛlɛ ɖɩwɛ ɖɩ-tɩ yɔɔ sɩŋŋŋ kɛ kɩyɛna fenaɣ 27 pɩnaɣ 1830. Aloma fenaɣ 31 pɩnaɣ 2004 taa pɔtɔ caca lɛ palɩzɩ ɛjaɖɛ ñʊʊtʊ weyi payaɣ-ɩ se Tabaré Vázquez nɛ pɩnzɩ kagbaanzɩ wayɩ, mɩnzɛma fenaɣ 2009 taa weyi palɩzaa yɔ ɛnʊ lɛ José Mujica.

Mɩnzɛma fenaɣ 30 wiye patasa caca tɔʊ se palɩzɩ pɛ-ɛjaɖɛ ñʊʊdʊ kɩfalʊ lɛ, Tabaré Vázquez nɛ Luis Lacalle Pou pa-naalɛ pa-taa lɛ, Tabaré Vázquez wabɩna nɛ ɛɖaɣnɩ kɛʊ Uruguwe ɛjaɖɛ ñʊʊdʊ kɩfalʊ. Ɛpaɣzɩ kpelaɣ yɔɔ caaʊ lakɩŋ fenaɣ kacalaɣ wiye pɩnaɣ 2015.