Tower Kondoloko

Pɩlɩɩna Wikipediya
Puente de la Torre, Londres, Inglaterra, 2014-08-11, DD 092

Tower Bridge kɛna kondoloko kɩ-pɩsʋʋ. Pʋtɔbʋʋ size, kɩkɛ kondoloko ŋgʋ ki-leŋgbetuu yaa kɩ-pɩsʋʋ kɩ-tɩ ɛzɩ pombo yaa tɔkaɣ lɩm yɔɔ yɔ. Kondoloko kɩ-pɩsʋʋ kʋnɛ, kɩ-cɛzʋʋ yaa kɩ-ɖɛzʋʋ egeetiye nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Tamise yɔ. Kɩ-kʋya siŋŋ nɛ kɩ-wɛ lɩm sɔsɔm nabʋyʋ hɛkʋ taa.

Kɩ-wɛ tɔm hʋyʋ waɖɛ tʋ tɛ Southwark nɛ Tower Hamlets pɛ-hɛkʋ taa. Pɩ-n̄ɔtɩna kpam kɛ Lɔndrɩ tɛ kuduyuu sɔsɔʋ. Peeɖe ehiɣ hɩɖɛ yaa payaɣɩ size Tower Bridge. Kondoloko ŋgʋ, kɩkɛ kondoloko nanaazawaa taa nakʋyʋ ŋgʋ tʋma laɖaa ŋgbɛ nɖɩ paya-ɖɩ se Lord-Mayor yɔ ɖɩ-cɔŋana a-tʋma labʋ yɔɔ yɔ.

Tower Bridge (aerial view)

Tower Bridge kʋnɛ, kɩwɛ Pool of London egeetiye taa. Kɩ-sɩʋ tɩnaɣ yaa kamaɣ kɛ Upper Pool lone nɛ kɩ-lɩm ɖɩlɩyɛ yaa ɖɩbazɩyɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ, palɩzɩɣ pʋtɔbʋʋ tobi yem size lɩm kiɖe nɛ Lower Pool lone nɛ kɩ-pɔɔ ɖɩgbenɖe hɔɔlʋʋ taa kiŋ. Pɔtɔ kɛlɛʋ yem size hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa lɩm kpeŋna yɔ.

London, Tower Bridge -- 2016 -- 4676

Kɩ-tɛ alɩwaatʋ matʋ taa lɛ, Tower Bridge kʋnɛ, kɩɩkɛna kondoloko ŋgʋ kɩɩkɩla paɣlʋ siŋŋ nɛ kɩ-tɛ ɖɔɖɔ kɩ-kɩlɩ kɛʋʋ kondoloko kɩ-pɩsʋʋ n̄ɩŋgʋ kpem ŋgʋ pakɩla-kʋ maʋ camɩyɛ kpem yɔ. Patatɩɩ ma-taa matʋ ndʋ kaʋ kɛ wiɖina nɛ pana.

Tower Bridge kʋnɛ, kɩ-ndɩ matʋ yebina nɛ, patɩlɩ-kʋ pɩŋŋ kɛ kedeŋa yaa ɛjaɖɛ kamasɩ kpeekpe yɔɔ payɩ. Ncɔna kɔyɔ, ŋna size kondoloko kʋnɛ, kɩ-wɛna kuduyuŋ sɔsɔŋ nɩyɩɩ naalɛ. Nɛ kuduyuŋ ɛnʋ ɛtɩlɩna yaa ɛɖɔkɩna-kʋ.

Nɛ kuduyuŋ sɔsɔŋ ɛnʋ, ɛyɔ posusaɣ yaa popuza n̄ɩɣma wena a-wɛ ɖoŋ siŋŋ yɔ, afɛyɩ gotuu kaʋ yɔ. N̄ɩɣma ana, paakotuu n̄ɛ kaʋ. Salala (tablier) nʋmɔʋ nakʋyʋ wɛɛ nɛ, mɛlɛ waa mba pakɩla kʋyʋʋ siŋŋ yɔ, patɩŋgʋ-kʋ. Nɛ ɖɔɖɔ lɛ, naŋgbanzɩ tɩna kondoloko waa naalɛ n̄ɛwɛɛ nɛ, pɛwɛ kandɩ maŋgandɩ cɛŋga tɩyɛ nɛ cʋlʋ cʋlʋ ɖeɖe yɔɔ kiŋ.

Kondoloko ŋgʋ, kɩ-tʋmɩyɛ n̄ɩɣyɩŋ kpeekpe kaawɛ samaɣ ɛsɩnda ɖoo pɩnaɣ 1982 taa. Pɩɩkɛ keɖeyaɣ n̄ɩɣtʋ. N̄ɩɣyɩŋ ɛnʋ ɛkɛ ɖɔɖɔ lɩm tɛɛ tʋma n̄ɩɣyɩŋ, mbʋ yɔ, palakanayɩ ɖɔɖɔ lɩm tɛɛ tʋma kɛ pɩnaɣ 1886 nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ pɩnaɣ 1894.Pɩnzɩ nzɩ sɩ-taa, Sir John Wolfe-Barry nɛ Horace Jones kamawa kondoloko kɩ-pɩsʋʋ ŋgʋ.

Kɩjatɩnaʋ walanzɩ taa katala mɛtɛwaa 273 mbɩ yɔ. Ɖɩtɩlɩ ɖɔɖɔ size ɛzɩ ɛnʋ sɩzɩ kondoloko kʋnɛ kɩkʋya siŋŋ yɔ lɛ, pɩcɔ nɛ patalɩ ɖɔo kʋ n̄ʋʋ taa lɛ, pɩɩpɔza n̄ɩɣyʋʋ kɩkpazʋʋ yaa ɛzɩ tendema.