Thomas d'Aquin

Pɩlɩɩna Wikipediya
St-thomas-aquinas
Thomas Aquinas in Stained Glass crop

Thomas d'AquinItaalii ɛjaɖɛ taa tʊ nɔɔyʊ. Ɛkɛ ɛsɔtɔm mʊyʊ sɔsɔ nɔɔyʊ nɛ pasɩma-ɩ camɩyɛ nɛ ɛsɔtɔm takayɩsɩ nzɩ ɛmaa yɔ nɛ lɔnɖɛ kpɛlɛkɩtʊ takayɩsɩ ɖɔɖɔ. Palʊla-ɩ pɩnzɩ 1224 nɛ 1225 pɛ-hɛkʊ taa kɛ Akino tɛtʊ taa kɛ ɖaɣ sɔsɔɣa nakɩyɩ taa nɛ ɛsɩ lakɩŋ fenaɣ kɩyakʊ lʊbɛ pɩnaɣ 1274.

Pakpa-ɩ kiɖeɖeu hasɩyaɖɛ fenaɣ 18 pɩnaɣ 1323 nɛ Pie V kpaɣ-ɩ ɖooo pɩnaɣ 1567 se ɛnaʊ ɛnʊ kɛŋna kristu mba kpaaŋ yɔɔ cɔnɩyʊ. Pɩnaɣ 1880 kɛ Léon XIII kpaɣ Thomas d'Aquin kɛŋna sukuli kɩtɛzɩŋ nɛ katolika tɔm kpɛlɛkʊ yɔɔ kandɩyʊ. Ɛnʊ ɖɔɖɔ kɛŋna takayɩsɩ kɩkalasɩ pɛdɩya yɔɔ feŋgiyu. E-tomnaɣ wɛ mɛncɛlɩmantɩ ɛsɔwaa ɖaɣ ŋga kɛwɛ Tuluzi yɔ kɛ-tɛ kɩlaʊ ndene sɔsɔyɛ tɛɛ.