Tesorusi

Pɩlɩɩna Wikipediya
Thesaurus
Historical Thesaurus of English logo

Tesorusi, kɛtɩyaa tɛ tesorusi yaa tesorusi takayaɣ, pɩkɛ pɩlʊʊ takayaɣ yaa cɔlɩyɛ takayaɣ ŋga ka-taa wɛ tɔm kɩcɔlɩtʊ (kɛtɩyʊ yaa tʊzɩyʊ nɛ maacɛtʊʊ yaa kɛtʊʊ fɛyɩ) pɩwɩlɩɣ hɔɔlʊʊ nakʊyʊ yaa tʊmɩyɛ naɖɩyɛ tɩlɩyɛ tɔm. Pɩkɛ kɛdʊʊ yaa pɩlɩyɛ takayaɣ ɛzɩ tɔm kpou taa tɔmpee caʊʊ ɖɔɖɔ nɛ ka-taa ñɩnɩɣ fɛyɩ kaɖɛ nɛ pakɩlʊʊ-kɛ tʊmɩyɛ labɩnaʊ kɔzɩ kɔzɩ taɣtʊ tʊma taa, ñɩɣyɩŋ yɔɔ.

Culture Datacloud

Tesorusi takayasɩ nzɩ kɛ kʊnʊmɩŋ pɩlʊʊ tʊmɩyɛ takayasɩ tɛ takayasɩ nasɩyɛ siŋ. Tɔmɩŋ (ɛzɩ ɖɩkpaɣ lɔɔɖɩyɛ, mɛlɛ ŋgbaɣ ŋɖɛɛ mbʊ yɔ) tamsa ɖama pɩlɩna ɛzɩma ɛlɩ ɖama (ɛkɛ tɔmɩŋ kʊyʊmɩŋ) kpaɖʊʊ yɔɔ kpaɖʊʊ yɔɔ (ɖama tɛ tɔmɩŋ nɛ keekee tɔmɩŋ) nɛ kpɛnʊʊ tɔmɩŋ (tɔmɩŋ kɩtamsɩŋ) nɛ paa tɔmʊʊ ŋgʊ lɛ, kɩwɛna kɩ-lone yaa kɩɖɩjayɛ.

Ɖɩkpaɣ ɛzɩ tesorusi ŋgʊ kɩtamsɩɣ tɔɔnaɣ kpaɣʊʊ nɛ haɖaʊ, kpɔnɔ mʊlʊm piye, nɛ Fransɩɩ Erɔpʊ taa, yeki nɛ patakɩ nɛ tɔm pɔzɩtʊ pɩcɛlɩna kpɔnɔ mʊlʊm piye kpaɣʊʊ hayɩm Fransɩɩ ɛjaɖɛ se pɩsa nɛ pehiɣ pɩlʊʊ tɔm pɩlɩna piye nɖɩ ɖɩ-haɖaʊ yɔɔ Erɔpʊ ɛjaɖɛ taa. Pɩlɩyɛ takayasɩ nzɩ ɖɩyaɣ se tesorusi mbʊ yɔ lakɩ tʊmɩyɛ nɛ ndʊ paama ɖooo pɩnzɩ 1970 wɛɛ taa yɔ pɩlɩna ISO paɣtʊ yɔɔ nɛ tɩ-taa kpaagbaa kɛlɛ ŋga paasusa kɔ-tɔm pɩnaɣ 2011 yɔ.