Balitiki Teŋgu

Pɩlɩɩna Wikipediya
(Papɩsɩna-kɛ nɛ ɖooo Teŋgu Baɣlitiki)

Palitiki Teŋgu kɛna teŋgu kɔtɩɩɩyʋ tɛtʋ ilemiye yɔɔ keveŋgaɣ. Nɛ pɩdaa ɖeɖe yaa ɛzɩ pɔtɔŋgʋʋ size walanzɩ yɔ mbɩ yɔ taa talɩɣ yaa maana ɛzɩ 364800 mɛtɛ waa kudoku kpata mbɩ yɔ. Pʋwɛna-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ size teŋgu paɣlitiki kʋnɛ, kɩ-wɛna anasaayɩwaa tɛ ɛjaɖɛ nɛ hayuu kiŋ yɔɔ.

Nɛ kɩna lɩm fɛɛʋ keveŋga pɛwɛ ɖama ɖaɣnʋʋ tamasʋʋ tɩyɛ yaa pa-tamasɩ na ɖama nɛ pɩtɩŋgɩna teŋgu nɛ hayuu kiŋ n̄ɩŋgʋ yɔɔ. Kɩ-hadɛ kiŋ yɔɔ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ yɔɔ taa lɛ, kɩ-na hayuu kiŋ teŋgu pɔjɔna yaa pakpɩtana ɖama pɩtɩŋgɩna Cattégat, nɛ Skagerrak yɔɔ.

Kɔlfɩ waa naalɛ kɩkɩlɩŋ nɩyɛ siuu siuu wɛ kɛdɛɛŋga yaa hɛkʋʋ taa. Mba yɔ: kɔlfɩ Bɔtɩnɩ (Botnie) n̄ɩŋgʋ ŋgʋ kʋ-kʋ wɛna hayuu kiŋ yɔɔ, nɛ pɩtasɩna kɔlfɩ fɛnlandɩ n̄ɩŋgʋ ŋgʋ kɩwɛna na wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa kiŋ yɔɔ. Ajɛɛ wena awɛna yaa a-caɣ teŋgu kʋnɛ ki-kidiliŋ yɔɔ, a-taa nayɛ hɩlaɣ yɔ:

Taanemarkɩ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ hɔlʋʋ taa kiŋ; Suyɛdɩ n̄ɛwɛna hayuu nɛ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ hɔlʋʋ yɔɔ kiŋ; Fɛnlandɩ n̄ɛwɛɛna hayuu nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa taa hɔlʋʋ taa kiŋ;

Palɩtɩ (Baltique) ajɛɛ naadazo wena aɣlɛ wɛna wɩsɩ ɖɩlɩyɛ hɔlʋʋ taa kiŋ yɔ dɔɖɔ aɣlɛ hɩlaɣ yɔ: Estonie, nɛ LettonieLituanie.

RƉusi ɛjaɖɛ kɛ Kaliningrad, nɛ pɩtasɩna kɔlfɩ [[fɛnlandɩ[] n̄ɩŋgʋ kɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ hɔlʋʋ taa peɖe kiŋ ɖɔɖɔ; Ajɛɛ anɛ ɖɔɖɔ: [[Caama[[ ɛjaɖɛ nɛ Polɔn̄ɩ nɖɩ kɛ tengu nɛ kɩ-hadɛ kiŋ.

Ajɛɛ ana, anaɣ teŋgu ŋgʋ pakpɩtɩna ɖama yaa pobosana yaa pɛtɛyana ɖama yɔ, pɩkpaɣʋ nɛ pɩnaɣ 2009, tama tamaɣ size, anasaayɩwaa tɛ lɩm yɔ tiyutu ewobina yaa ɛɖɛɛna ɛsɩnda kiŋ. Nɛ ɛsɩnda wobu pʋnɛ pɩlɩna, teŋgu paɣlitiki kʋnɛ kʋyɔ yaa ɛzɩ kʋ-ɖɔkʋ camɩyɛ ɖeɖe. Pʋwɛ size pakandɩ kʋyɔ ɖeʋ.