Aller au contenu

Tantamtʊ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Hearing aid 20080620

Tantamɩtʊ kɛ kʊdɔmɩŋ pkɛlɛkʊʊ tɛ naŋgbaŋʊʊ taa kʊdɔŋ, pasɩma-kʊ nɛ ɛzɩma ɛyʊ ɛɛnɩɣ camɩyɛ yaa kpaakpa kpoyi ɛyʊ nɔɔ yaa mbʊ pijiduu ɛjaɖɛ taa yɔ. Alɩwaatʊ ndʊ ɛyʊ ɛɛnɩɣ kpoyi yɔ pɩkɛ tantamtʊ (cophose) nabʊyʊ taa pɔtɔŋ ɖɔɖɔ se anacousie.

Tantamtʊ lɩna naŋgbaŋgʊʊ ɖoŋ cɔlɔ nɛ ɖɔɖɔ ɖenɖe putukuna yɔ. Papɩsɩɣ pawazɩɣ tantamtʊ kʊdɔŋ ɖɔɖɔtɔ tɛ pɩlɩna anasaayɩ ñɩɣyɩŋ pɩ-taa yaa pɩyɔɔ ñɩŋ.

Tantamtʊ ndʊ tɩkpaɣ ɛyʊ ɛ-sɔsɔyʊ alɩwaatʊ taa yɔ lɩna pʊtɔma ɖɔkɔtɔ naa cɔlɔ yaa lɩmɣzaa cɔlɔ. Pɩlɩna pʊyɔɔ lɛ, pañɩna nɛ pana pɛwɛna wonduu sakɩyɛ ndʊ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩsɩna ɛyʊ weyi ɛtama yɔ yaa ɛɛnɩɣ camɩyɛ yɔ.

Hoergeraet analog 050609

Yee tɩkpa ɛyʊ ɛ-pɩcatʊ taa nɛ pɩcɔ ɛpazɩɣ nzʊlɩmɩyɛ yɔɔdʊʊ kɔyɔ pɩɩpɩzɩɣ nɛ pɩha waɖɛ nɛ ɛkpɛlɛkɩ yɔɔdaɣ camɩyɛ. Ɛɛpɩzɩɣ ɛkalɩɣ tɔm camɩyɛ nɛ pɩtɛ ɛyaa mba paatɩlɩɣ takayaɣ camɩyɛ nɛ pɩkɔŋna kaatɩlɩtɩɣ sakɩyɛ ɛyaa taa.

Tantamtʊ ndʊ tɩkpa ɛyɔɔ ɛpɩcatʊ taa pɔzaa se pɛkpɛlɩkɩ-ɩ yaa powona-ɩ ntama sukuli nɛ pɛkpɛlɛkɩ-ɩ ɛtɩlɩ ɛyaa taa wɛɣʊ nɛ ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɩyɔɔ caɣyɛ nɛ lɔŋ kpɛlɛkʊʊ yaa tɩlɩyɛ siŋ. Kpɛlɛkʊʊ pɩtɩŋna nesi laɣsɩ nɛ yɔɔdaɣ kpɛlɛkʊʊ pɩtɩŋna wɛtʊ ndɩ ndɩ yɔɔ ntoma yɔɔdɩnaʊ wɛna wazaɣ siŋ paa katatalɩ kakamaɣ yɔ kɔyɔ.

2007TaipeiOlympicDayRun SignLanguageTranslator