Tanaŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
A new morning comes - Flickr - Stiller Beobachter

Tanaŋ kɛna alɩwaatʊ tɩyɩtʊ taa hɔɔlʊʊ nakʊyʊ. Tanaŋ paɣzʊʊna tɛbɩyɛ nɛ pʊkɔɔ pɩsɩɩna wɩsɩ siiɣu yaa ɛzɩ kpaɣna ɖooo hɛkʊ yaa cɩcɩka nɛ pɩsɩɩna wɩsɩ siiɣu. Nabʊyʊ taa lɛ, payaɣʊ se tanaŋ yɔ pacaɣ se pɛkɛdɩna se pɩpaɣzʊʊ yɔ pɩteleɖi, pʊyɔɔ kɛ nabʊyʊ taa pɔyɔɔdʊʊ se tanaŋ kʊnɛ nɛ pɩtɛ labʊ ɛzʊnɔɔ yaa tanaŋ kɩpaŋgʊ nakʊyʊ lɛ pañandʊʊ ɛyʊ lɛ. Tanaŋ kɩpaŋgʊ ɖɔɖɔ tɔbʊʊ pɩzʊ pɩwɛɛ se tɛbɩyɛ.

Amanecer sobre las montañas de Bogotá

Tanaŋ pazɩɣna ɖoo cɩcɩka ñɩɣyʊ kpɛɖɛ cɛcɛyaɣ kpɛɖɛ kɛlɛm kɛlɛmnaa kpɛɖɛ pʊkɔɔ pɩsɩɩna wɩsɩ siiɣu ñɩɩtʊ hiu nɛ naalɛ cɛcɛyaɣ kpɛɖɛ kɛlɛm kɛlɛmnaa kpɛɖɛ. Kabɩyɛ paɣtʊ taa lɛ tanandɛɛ kɛ pɛsɛɣ kʊdɔntʊ paasɛɣ-ɩ ɖanaɣ. Pʊtɔbʊʊ se tanandɛɛ panaɣ se kʊdɔntʊ ɛnʊ eɖo ɛzɩma, eɖo camɩyɛna. Tanandɛɛn ɖɔɖɔ kɛ petendu ɛyʊ yaa panaɣ ɛyʊ tɔm sɔsɔtʊ natʊyʊ; mbʊ wɩlɩɣna se pɩkɩ tɔm sɔsɔtʊ.

A foggy morning