Aller au contenu

Takayaɣ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Will Scott Mask 003
Bookshelves in my new office Picture by Laura Homsi January 2013

Takayaɣ kɩkalaɣ payaɣna fransɩ kʋnʋŋ taa size "livre". Takayaɣ kɩkalaɣ kanɛ, kɛkɛ takayaɣ kɩmamaɣ yaa ŋga ka-taa pama tɔm yɔ. Ka-taa nɛ takayɩ hasɩ yaa takayaɣ hatʋ coɣ. Takayaɣ hatʋ ndʋ tʋɖɔ siŋŋ nɛ tɩɖɔkɩ yaa tɩkpɩtɩna ɖamaɣ naalɛ naalɛ.

Italian legal hardback books open

Takayaɣ hatʋ kʋʋ n̄ɩŋga kanɛ, katʋmɩyɛ keekee kɛlɛ size, pama ka-taa tɔm ndʋ pɔyɔɔdʋ ndɩ ndɩ yɔ. Ŋcɔna ka-taa tɔm kɔyɔ, ŋna size pɩtɛkɛ ɛyʋ kʋɖʋm lɩmaɣza ɛzɩ-ɩ ŋga payaɣna fransɩ kʋnʋŋ taa size "roman" yɔ.

"Roman" kɛnɛ takayaɣ sɔsaɣ ɖɔɖɔ ɛzɩ takayaɣ sɔsaɣ kɩkalaɣ yɔ. Ɛlɛ, kakaɣ lɛ, kɛkɛ takayaɣ kɩkalaɣ sɔsaɣ ŋga kɛkɛ, ɛyʋ kʋɖʋm koŋ lɩmaɣza matʋ yɔ. Ɖɩɖɔkɩ kam size, takayaɣ sɔsaɣ kɩkalaɣ kanɛ, kɛkɛ, tɔm kʋʋ kɩmamatʋ ɛzɩ payaɣ size "texte" nɛ fransɩ kʋnʋŋ taa yɔ takayaɣ.

Tɔm kʋʋ kɩmamatʋ (texte) takayaɣ ŋga, kɛkɛ, takayaɣ nga ka-taa tɔm wɛna tɔbɩŋ yaa kutoliŋ ndɩ ndɩ yɔ. Mbʋ pɩyɔɔ yɔ, takayaɣsɩ kɩkalɩsɩ taa tɔm mayaɣ ɛzɩ-ɩ payaɣʋ nɛ fransɩ kʋnʋŋ taa size "écrivain" waa yɔ, fɛɛyɩna lɩmaɣza kʋɖʋma.