Aller au contenu

Taakaa

Pɩlɩɩna Wikipediya

Taakaa kɛna Paŋgɩladɛɛsɩ ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sʊzɔtʊ nɛ ndʊ tɩkɩla paɣlʊ yɔ. Peeɖe ɖɔɖɔ palakɩ politiki tʊma sɔsɔna nɛ kediizasɩ sɔsɔsɩ payɩ. Tɛtʊ sʊzɔtʊ tʊnɛ tɩwɛ pɔɔ ŋga payaɣ-kɛ se Purigaŋga yɔ kɛ-tɛ kidiiliŋ lɩmɩyɛ yɔɔ. Pacala kigalʊ kalʊ lɛ pɩɩkɛ pɩnaɣ 1872 nɛ ɛyaa kaakpɛnda 69 213. Tɛtʊ ndʊ tɩ-taa tɔsʊʊ nɛ tadɩyɛ ɖɔŋ camɩyɛ pʊ-yɔɔ kɛ ɛyaa kʊyʊʊ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ nɛ powoki peeɖe, mbʊ yebina nɛ ɛyaa hʊkʊʊ lɔŋ lɔŋ.

Pɩnaɣ 1951taa pakalɑ kɩgalʊ lɛ, ɛyaa kpɛnda 336 000. Ɛyaa paaza hʊʊ camɩyɛ kɛ peeɖe alɩwaatʊ ndʊ Ɛndɩ ɛjaɖɛ mʊ ɖɩ-tɩ yɔɔ caaʊ kɛ pɩnaɣ1971. Pɩnaɣ 1974 taa lɛ ɛyaa kpɛnda 1 680 000, pɩnaɣ 1981 lɛ palɩ 3 440 000, pɩnaɣ 1991 ɛyaa wɛ 6 150 000, pɩnaɣ 2004 taa lɛ ɛyaa talɩ ɛzɩ 10 403 957.

Ɛndɩ tɛtʊ kpeekpe taa lɛ Taakaa taa kɛ ɛyaa kɩla ɖɔʊ nɛ pɩnaɣ 200 taa pakala-wɛ lɛ paakpɛnda 7 000 940 nɛ pɩnɑɣ 2010 taa lɛ ɛyaa kpɛnda miliyɔɔnaa hiu nɛ kagbanzɩ (15 000 000). Pakpaɣ keteŋa kpeekpe taa tɛtʊ sʊzɔtʊ tɩŋa kɔyɔ, Taakaa kɛŋna nakʊ ñɩndʊ eyaa ɖɔʊ taa. ɛtʊ tʊnɛ tɩ-walanzɩ landammm taa maɣna kilomɛtanaa ɛzɩ 153,84. Payaɣ Taakaa tɛtʊ yɔɔ cɔnɔyʊ se Sadeque Hossain Khoka.