Taɣʊʊ tʊmɩyɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya
2009-04-18-noerdlingen-rr-36

Taɣʋʋ tʋmɩyɛ kɛ sakɩyɛ ñaɖaɣna yaʋ size, n̄ɩɣʋ tʋmɩyɛ. Taɣʋʋ yaa ñɩɣʋ tʋmɩyɛ kɛna lɛɣtʋ yaa lɔŋ kpɛm weyi ɛwazʋʋ yaa ɛhaɣ ɖoŋ nɛ pʋlʋlɩ coo yaa kuu yɔ. Pɩkɛna taɣʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-tʋmɩyɛ kɛlɛ size ɖɩla nɛ pɩyʋ huu yɔ. N̄ɩɣʋ tʋmɩyɛ yekina nɛ, tɔm kɩmamatʋ wɛɛ camɩyɛ nɛ samtʋ mʋna tʋ. Taɣʋʋ tʋmɩyɛ ɖʋʋna hɩɖɛ yaa samtʋ kɛ tɔm kɩmamatʋ ndʋ nɛ tɩmayʋ.

Pamaa tɔm nɛ posusi tʋʋ lɛ, tɩhɩɖɛ kʋyʋʋ nɛ pasamtʋ poliŋ taa. Ɖɩkpaɣ ɛzɩ tɔm mayaa ɛzɩ payaʋ nɛ fransɩ kʋnʋŋ taa size "écrivains" waa kɔyɔɔ yɔ, pamaɣzɩ tɔm natʋyʋ nɛ pɔsɔɔlɩ size tɩlɩɩ nɛ tɩtɔyɩ nɛ paa weyi ɛnɩɩ tɔm ndʋʋ lɛ, pama tʋ takayaɣsɩ taa nɛ pala taɣʋʋ tʋmɩyɛ. Taɣʋʋ tʋmɩyɛ yɔɔ patɩŋgʋna nɛ tɔm kɩmamatʋ takayaɣsɩ ɖɔɔ nɛ pɩtalɩna paa tɔm kalɩyʋ weyi lɛ.

Bradford Industrial Museum 035

Taɣʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ, pɩcɔ nɛ ɖɩtʋmɩyɛ wɛɛ ɖɔɖɔ camɩyɛ lɛ, pɩpɔzʋʋ size ɖɩ-tʋmɩyɛ wondu ɛwɛɛ ɖɔɖɔ camɩyɛ. Taɣʋʋ tʋmɩyɛ wonuu yaa kɩlabɩnaʋ fevere n̄ɩŋgʋ lɛ takayaɣ hayʋʋ. Lɛɣtʋ ndɩ ndɩ ndʋ payɩ taɣʋʋ tʋmɩyɛ ɖɔŋ tɩyɔɔ yɔ, ndʋ payaɣ size ɖɔnɛ yaa lɛɛzʋ mayaɣ nɛ fransɩ kʋnʋŋ taa lɛ, paya size "chaîne graphique". Pɩcɔ pala taɣʋʋ tʋmɩyɛ lɛ, pɩpɔza size pama tɔm nɛ pɩɖɔɔ siŋŋ kɛ takayɩ hatʋ sakɩyɛ yɔɔ.

Pama tɔm kɩkalɩtʋ ndʋ nɛ tɩwɛɛ lakasɩ sɩnɛɛyɔ kɛ takayaɣ taa : takayaɣsɩ kɩkalɩsɩ hɔkʋʋ (reliure) tɩyɛ. Tɩpɩzʋʋ ɖɔɖɔ tɩwɛ takayaɣsɩ kɩkalasɩ hatʋ kpiyuu (pliure) tɩyɛ. Matʋ natʋyʋ n̄ɛwɛ nɖeke nɖeke (brochure) tɩyɛ. Kedeŋa yaa ɛjaɖɛ kpeekp tɛ naalɛ you sɔsɔʋ tɛ alɩwaatʋ taa kɛ, pɛlɛɛza hɩɖɛ taɣʋʋ tʋmɩyɛ

PrintMus 038

(imprimerie) nɛ tʋma ndɩ ndɩ lɛɛzʋʋ mayaɣ nɛ pama-ɖɩ nɛ fransɩɩ kʊnʊŋ taa size «industries graphiques».