Aller au contenu

Tɩ-yɔɔ tɔm matʊ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Tɩ-yɔɔ tɔm kɛdʊʊ (fezuu) krɛkɩ kɩbɩnʊʊ taa βίος tɔbʊʊ se fezuu nɛ γραφή tɔbʊʊ se matʊ, pɩkɛ matʊ tɔm ndʊ pɛkɛdɩɣ-tʊ ɛyʊ fezuu labʊ yɔɔ yɔ kɔzɩ kɔzɩ yee pʊtʊ ɛlaba nabʊyʊ amʊʊza naayɛ taa yaa tʊmɩyɛ naɖɩyɛ taa kɔyɔ.

Pʊtʊ maɣmaɣ pɩzɩɣ ɛma ɛ-tɩ yɔɔ tɔm yaa nɔɔyʊ pɩzɩna ɛma ɖɔɖɔ. Wɛtʊ sakɩyɛ pɩzɩna piseɣti ɛyʊ nɛ ɛma ɛ-yɔɔ tɔm, nabʊyʊ taa pʊtɔma ɛsɔɔlʊʊ se ɛ-tɩtɩŋa ɛyɔɔdɩ ɛ-tɔm mbʊ ɛlaba e-fezuu caɣʊʊ taa yɔ, kɛzɛɣa ŋga ɛɛwɛna pɩlɩna tʊmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ yɔ, ɛsɔɔlɩ ɖɔɖɔ se ɛma nɛ ɛtaasɔɔ wiɖii.

Tɩ-yɔɔ tɔm matʊ wɛtʊ kaawɛ ɖooo kiɖe tɛɛ (kpaɣ kpaɣɖʊ 4 pʊcɔ palʊlɩ Yesuu Krɩstʊ Grɛsɩ ɛjaɖɛ taa), kɛlɛ tɔmpiye tɩ-yɔɔ tɔm maʊ lɩɩ kpaɣ ɖooo kpaɣɖʊ 17 alɩwaatʊ taa. Egipiti kɩbɩnʊʊ taa lɛ, tɩ-yɔɔ tɔm maʊ kaawɛ ɛzɩ ɖɩkpaɣ nɛ ɖɩkɛdɩna tɔm kpeekpe ndʊ paasuza ɖooo kpaɣ taɣtʊ tʊmɩyɛ lɩɣ pɩnaɣ pɩkɔɔ pɩtalɩ kpaɣɖʊ 20 hɛkʊ wɛɛ, pʊwɛ kaɖɛ nɛ ɛyaa 150 yeke tɔm pɔyɔɔda ŋgʊ paatalɩ ɛyaa 25000 mba pɩɩwɛɛ se pɛkɩtɩ pɔ-tɔm yɔ

Ɖeɖe nɛ sɔnɔ yɔ paa anɩ ɛ-hɩɖɛ yaa pɩtɛ sɛɛ ɛlɛ ñɩnɩɣ se panɩɩ ɛtaŋ. Ɖɩcɔna kɔyɔ mbʊ pʊɖɔŋ tʊma sɔsɔna taa, pɔpɔzʊʊ-wɛ se paa anɩ lɛ ɛma ɛ-yɔɔ tɔm nɛ ɛsɩɩ takayaɣ nakayɛ taa nɛ pʊwɛɛ. Pɩkɛ kɛlɛm kɛlɛm fezuu labʊ yaa tɩ-yɔɔ tɔm ndʊ pakpaɣ-tʊ kɛlɛm kɛlɛm waa taa yɔ yaa ɖɔɖɔ takayasɩ mayaa tɔm kɩkɛtɩtʊ paa anɩ cɔlɔ, lɔŋ tasɩɣ maʊ yaa mayaa kʊɖʊm.