Tɩʋ pazɩyʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Rhumsiki crab sorceror

Tɩʋ pazɩyʋ kɛ ɛyʋ weyi ɛkɛ kɩnadʋ nɛ ɛyɔɔdʋʋna aleewaa kɩbama yɔ. Aleewaa kɩbama panɛ, papɩzɩɣ pɔhɔ ɛ-naŋgbaŋʋʋ yaa paɖʋ-ɩ kʋn̄ɔŋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yee tɩʋ pazɩyʋ ɛnɛ ɛɛlakɩ yaa yee ɛɖɔŋ paɣtʋ ndʋ ti-wokina wɛɛ nɛ pana-ɩ pa-tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ labʋʋ yɔɔ kɔ yɔɔ yɔ.

Pɛwɛna ɖoŋ size pɔhɔ ɛ-naŋgbaŋʋʋ mbʋ yɔ, mba hana-ɩ ɖoŋ weyi ɛlakɩna ɛ-tʋmɩyɛ yɔ. Pazɩyʋ ɛnʋ, ɛwɛna sʋʋtʋ siŋŋ ndɩ ndɩ kɛ samaɣ hɛkʋ taa pɩlɩɩna kalɩzasɩ nzɩ efeluu yaa afelaa kpaɣ nɛ peke yɔ sɩ yɔɔ. Kʋɖʋm ɛnʋ ɖɔɖɔ pɩha ɖoŋ size ɛtɩlɩ efeluu yaa afelaa mba palakɩ kɩdɛkɛdɩm lakasɩ kpeekpe ndɩ ndɩ yɔ.

Tɩʋ pazɩyʋ Tayɩwaanɩ ɛjaɖɛ taa

Mba pekema aleewaa kɩdɛkɛdaa yɔ, mba kɛɣna afelaa. Aleewaa kɩdɛkɛdaa lakɩna lakasɩ kɛdekɛdasɩ ndɩ ndɩ nɛ paɖʋʋ pa-tɩnaa tɩlasɩ nɛ tɔm ndɩ ndɩ taa. Afelaa mba pakpaɣna ɛyaa kalɩsasɩ nɛ pakaŋ-sɩ. Tɩʋ pazɩyʋ pɩha ɖoŋ size ɛɖɔɔnɩ aleewaa kɩdɛkɛdaa afelaa wayɩ.

Pʋ-tɔbʋʋ size tɩʋ pazɩyʋ pɩha ɖoŋ size ɛɖɔɔnɩ aleewaa nɛ pɔtɔŋ tobi size aleewaa kɔlʋʋ. Tɩʋ pazɩyʋ wɛna ɖoŋ ɖɔɖɔ size ɛkpɛzɩ kʋdɔmɩŋ. Ɛwɛna ɖoŋ ɖɔɖɔ size patɩyɩ ɛ-cɔlɔ. Ɛtɩyɩɣ nɛ eheyi ɛyʋ mbʋ pɩlakɩ-ɩ yɔ nɛ nʋmɔʋ ŋgʋ ɛtɩŋ nɛ ɛlɩɩ pɩ-taa yɔ.

手相 (4574191694)

Ɛwɛna ɖoŋ size ɛla yaa ɛna mbʋ yɔ, pɩtaha ɖoŋ paa anɩ size ɛla nɛ ɛna-pʋ. Ɛyʋ ɛsɩba tɩʋ pazɩyʋ wɛna ɖoŋ size ɛna mbʋ pʋkʋ pʋdʋ ɛnʋ yɔ. Tɩʋ pazɩyʋ wɛna ɖoŋ wɛtʋ ndɩ ndɩ taa. Ɖɩkpaɣ ɛzɩ : kʋdɔmɩŋ hɔɔlʋʋ taa nɛ efeletu hɔɔlʋʋ taa mbʋ yɔ.

Pʋcɔ nɛ tɩʋ pazɩʋ paɣzɩ ɛ-tʋmɩyɛ lɛ, ɛsɔɔla size ɛna ɛ-cɔlɔ kɛ aseɣɖe tɩnaa naadozo mbʋ yɔ. Mba ɛhaɣ paɣtʋ yɔ.Tɩʋ eheyi ɛyʋ se ɛkʋ su kʋhʋlʋm nɛ ɛ-cɛyɩtʋ tɛ, su kʋhʋlʋm ɖɔɖɔ pʋdʋ kʋʋ.

Yee tɩʋ pazɩyʋ ɛɖʋ ɛyʋ paɣtʋ natʋyʋ se ɛlɛ ɛña-tʋ yɔ, pɩkɛ pʋdʋ kɩjɛyʋʋ se ɛlɛ ɛña-tʋ ɖɔɖɔ, pɩtɛkɛ mbʋ pɩkɛɣ sʋʋtʋ sɔsɔtʋ tɩʋ pazɩyʋ ɛnʋ.