Tɛtʊ wondu cikpetu

Pɩlɩɩna Wikipediya
A bras ouvert... (5647452258)

Tɛtɛ wondu cikpetu wɛ wondu ndʊ tɩfɛyɩna mɔɔ yɔ tɩ-pɩlɩŋ taa. Tɛtɛ wondu cikpetu tʊnɛ tɩwɛna hɔɔlɩŋ sɔsɔŋ naatozo: ñʊʊ, laŋgɩyɛ nɛ lotu. Ñʊʊ yɔɔ lɛ, ɛsa naalɛ, ŋjʊyɛ nɛ hɩlɩŋ naalɛ sɛŋŋŋ sɛŋŋŋ. Laŋgɩyɛ yɔɔ lɛ acɩya looɖo wɛna, naatozo nʊwaŋ yɔɔ nɛ naatozo ɖɔɖɔ nɩmɩyɛ yɔɔ. Laŋgɩyɛ yɔɔ ɖɔɖɔ kɛ keŋ naalɛ wɛɛ nɛ nabʊyʊ taa lɛ kɛŋ ɩnʊ ɩtɩkɩlɩ ɖaalʊ. Piyele laŋgɩyɛ huuzina lotu yɔɔ kam.

Kayɩmasɩ

Tɛtɛ wondu cikpena wena atɛma wɛʊ yɔ aɖɛ ɛzɩ miliyɔnaa 1,3 yɔ nɛ wena ɑɖɩɩna lɩuʊ efemiye efemiye yɔ, alɛ talʊʊ ɛzɩ kutokiŋ hiu (10 000) yɔ. Wondʊ ndʊ ndʊ tɩwɛ tataa cɩnɛ yɔ, tɩ-taa payɩ lɛ, tɛtɛ wondu cikpetu pɩlɩŋ kɩlɩna ɖɔʊ nɛ pɔtɔma se pakalɩɣ pɩlɩŋ ɩnʊ yɔ, ɩtalʊ pɩlɩŋ 80 mbʊ yɔ. Pʊ-tɔbʊʊ se mbʊ pifezuu ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ yɔ pɩtɩŋga pɩtaa lɛ, pakpaɣ-tʊ mɩnɩʊ kɔyɔ, tɛtɛ wondu cikpetu ndʊ tɩtala ɛzɩ 80 yɔ (80 %). Yee pakpaɣ tɛtɛ wondu tʊnɛ tɩ-tɛ pɩlɩŋ kpɛndʊ kɔyɔ, pɩwɛ ɛz ɩ ɛyaa tɛ tɔm 300 taa yɔ, nɛ naanza taa kɛ tɛtɛ kpɩna sɔsɔna taa yɔ. Tɛtʊ wondu cikpetu ndʊ tɩwɛna keŋ nɛ tɩkʊyʊ wɛ tiɖeke tɩtala mbʊ pifezu yɔ pɩtɛ hɔɔlʊʊ kɛ mɩnɩu yɔɔ. Tɛtɛ wondu cikpetu tʊnɛ, ndʊ kɛŋna ɖooo kacalaɣ wondu ndʊ tɩcala tɛtʊ yɔɔ wɛʊ yɔ. Ɖooo ɛzɩ tɩwɛʊ yɔ pɩlakɩ pɩnzɩ 400 yɔ.

Tɩʋ