Aller au contenu

Tɔm kpou

Pɩlɩɩna Wikipediya
Wörterbuch de-ro
Dict German-AGreek small

Tɔm kpou, pɩkɛ taa wiluu tʊmɩyɛ takayaɣ ŋga ka-taa kʊnʊŋ nakʊyʊ tɔmpe ndɩ ndɩ yaa tʊmɩyɛ naɖɩyɛ cɔlɩyɛ nɛ papazɩna kajalaɣ mayaɣ pɩkɔɔ pɩɖɩna kɩtɛzaɣ, nɛ tɔmpiye nɖɩ palɩzɩ ɖɩ-tɔbʊʊ, patazɩ ɖɩ-taa kpayɩ kpayɩ, pɛkɛtɩ ɖɔɖɔ ɖɩkɛ mbʊ yɔ paa hɔɔlʊʊ ŋgʊ kɩ-taa. Takayaɣ pɩwɛ ɖɩɖʊ tʊkaɣ nakayɛ nɛ tɔm poŋ takayasɩ lɛɛsɩ, kanɛ yɔ kɛkɛ ŋga kɔyɔɔdʊʊ kʊnʊŋ kʊyʊmʊʊ tɔm yaa pama-kɛ nɛ nzʊlɩyɛ kʊyʊmɖɩyɛ yɔ.

Malɩyʊ abalʊ ñɩnʊ tɔm kpou kɛ takayaɣ kɩkɩndaɣ kɛ latɛŋ hɛkʊ wɛɛ kʊnʊŋ taa dictionarium ɖɩlɩna latɛŋ kʊnʊŋ taa mbʊ se dictio. Ɖɩcɔna kɔyɔ pama-ɖɩ nɛ n kʊyʊm, ɛlɩna latɛŋ dictio cɔlɔ. Ɛ-tɛ kajalaɣ tʊmɩyɛ labɩnaʊ kaawɛ ɖooo Jean Garlande tɛ Dictionarius cum comm ɛlɩ ñalɩ pɩnaɣ 1220.

Tɔmɩŋ ɖɩlɩyɛ kpɛlɛkɩtʊ paɣzɩna Fransɩɩ tɔm kpoŋ taa alɩwaatʊ ndʊ Fransɩɩ kʊnʊŋ ñɔɔ yɔ (pɩnaɣ 1650), Ménage weyi yeke nɛ maɣzɩm taa pɩza ɛna Fransɩɩ tɔmɩŋ sakɩyɛ kiɖe. Caama kʊnʊmɩŋ yɔɔ kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ tʊ Friedrich Christian Diez (pɩnzɩ 1794 ŋtalɩ 1876) sɩna lɛɣtʊ tɔmɩŋ kpɛlɛkʊʊ kiɖe. Tʊmɩyɛ nɖɩ sɔnɔ yɔ Walther von Wartburg kumoɖe tʊmɩyɛ huzina ɖɩ-yɔɔ (pɩnaɣ 1888 ŋtalɩ pɩnaɣ 1971), nɖɩ yebina nɛ sɔnɔ ɖɩwɛna aseɣɖe tɔm sakɩyɛ ndʊ paacɔɔlʊʊ tɩ-yɔɔ paa hɔɔlʊʊ ŋgʊ kɩ-taa pɩlɩna Fransɩɩ tɔmɩŋ ɖɩlɩyɛ kpɛlɛkʊʊ yɔɔ.

2006-01-21 Ring of love

Kajalaɣ pɩlʊʊ takayasɩ lɩna Sumer, kpaɣ kpaɣɖʊ 4 pʊcɔ palʊlɩ Yeesu Krɩstʊ. Pala-sɩ nɛ tʊmɩyɛ ɖɩwɩlɩyɛ tʊma naa taa, se pɩsa pɛkpɛlɛkɩ mayaa, pɩɩkɛ tʊmɩyɛ sɔsɔyɛ kpem nɛ pɩkɛ wazaɣ ñɩnɖɛ. Mbʊ lɛ panaɣ papɩla tabɩlɩ naa cikpema 42 nɛ pɔ-yɔɔ nɛ hɩla 14000, papɩlɩ-yɛ pɩlɩna paa weyi ɛ-tɛ pʊtʊ kajalaɣ tʊ yɔɔ.