Aller au contenu

Tɔm kɩhʊhʊtʊ (Procès)

Pɩlɩɩna Wikipediya

Tɔm kɩhʊhʊtʊ, pɩkɛ kaɖɛ tɔm ndʊ patana-tʊ tɔm ɖɩhʊyɛ taa yɔ. Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ kʊjɔŋ tɛɛ yaa ɛzɩ kpaaŋ sɔsɔʊ tɛɛ. Pɩlɩna tɔm ndʊ pahʊʊ yɔ lɛ, palɩzɩ lɩmaɣzɩyɛ naɖɩyɛ. Ajɛyɛ naayɛ taa lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ, payaɣ-ɖɩ se tɔm ndʊ pahʊwa yɔ yaa tɔm kɩhʊhʊtʊ yee tɔm hʊtʊ ndʊ tɩlɩza lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩkɛ kpaaŋ sɔsɔʊ, tɔm kɩsɩzɩtʊ yee pɩkɛ kʊjɔŋ tɛɛ tɔm kɔyɔ.

Politiki mɛnfɛyɩ tɔbʊʊ ɖiɖi waa tɛ paɣtʊ tɛ lɛ, tɔm hʊtʊ ndʊ tɩɩñaŋ kandʊʊ tɛ waɖɛ yɔ, pɩsɩɣ pɩpɩsɩ ɛzɩ ɛyaa tɛ tɔm hʊʊ kpaaŋ, tɔm hʊtʊ ndʊ tɩfɛyɩna aseɣɖe tɩnaa, tɩɩpɩzɩɣ mɛsʊʊ tɔm, politiki paɣtʊ kɩkpaɣtʊ, tɔm hʊtʊ kɩlɛzɩtʊ (Nantes), mɛsʊʊ tɛ tɔm hʊtʊ kpaaŋ, laŋɩyɛ taa wɩzasɩ yaa ɛyʊ yɔɔ kɩhɛyʊʊ.

Pʊcɔ pɩtɩŋa pɩpaɣzɩ lɛ, tɔm hʊʊ tɛ ɖoŋ lɩzɩɣ tʊbʊʊ nɛ ɖɩnɩɣ se tɔm hʊʊ kpaaŋ ŋgʊ kɩ-taa pɩpɩzɩɣ pɩla nɛ lee pɩpɩzɩɣ pɩla. Pʊ-nɔmɔʊ taa lɛ, ɖoŋ nɩɩlɛ wɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩlɩ-ɩ.

Pʊcɔ ŋwona tɔm natʊyʊ tɔm hʊʊ kpaaŋ sɔsɔʊ taa lɛ, pɔpɔzʊʊ se tɔm tʊ ɛyaa weyi ɛ nɛ ɩ tɔm yɔ nɛ ɛkɔɔ kpaaŋ taa nɛ ŋlɩzɩ-ɩ tɔm taa, lɩmaɣza anaa ɛ-tɔm yɔɔ kandɩyʊʊ lakɩna-yɛ nɛ tɔm ɖɩhʊyɛ nɔnɔɔ tʊ lɩzɩɣ tɔm tɔbɩŋ. Yee ɛnɛ ɛtana tɔm ndʊ tɩ-yɔɔ kɔyɔ ɛlɛ ɖɔɖɔ ɛñɩnɩɣ ɛ-tɔm yɔɔ kandɩyʊ nɔɔyʊ. Pazɩɣ tɔm yaʊ takayaɣ kɛ tɔm kɩhʊhʊtʊ takayasɩ ɖɩzɩyɛ kpaaŋ taa nɛ tɔm kɩhʊhʊtʊ takayasɩ ɖɩzɩyɛ taa mayʊ ma tɔm takayaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ taa ŋga Takayaɣ sɔsɔɔ ŋgaa payaɣ se wazaɣ takayaɣ.

Yee hɔɔlʊʊ nakʊyʊ taa mba ɛñɩnɩɣ se powolo awayɩ kandɩyaa cɔlɔ yɔ, kandɩyʊ weyi yɔ sʊlʊmʊʊ yaa pɔzʊʊ nɔmɔʊ tɩŋʊʊ (ɛlɛ, pɔzɩtʊ ndʊ tɩpɩzɩɣ yee Macron paɣtʊ ɛwabɩna kɔyɔ papɩzɩɣ paɖɩzɩɣ-tʊ nɛ ɛsɩndaa kiŋ). Ñʊʊdʊ ɖʊʊna evemiye ndɩ paɖanɩɣ yaʊ tɔm yɔ. Pʊcɔ evemiye nɖɩ ɛɖʊwa yɔ, ɖɩtalɩ lɛ, pɛwɛʊ pɛkpɛlɛkɩɣ tɔm ndʊ nɛ pɛlɛzɩɣ ɖama lɩmaɣza nɛ payasɩ-tʊ kandɩyaa hɛkʊʊ taa.

Kɩyaakʊ talɩɣ lɛ, pahʊʊ tɔm kpaaŋ taa kɛ ñʊʊdʊ nɛ tɔm yɔɔ kandɩyaa pɛ-ɛsɩnda. Pewiliɣ tɔm taa nɛ pana mbʊ pɩlaba yɔ nɛ pahʊʊ. Pʊpɔzʊʊ se pahʊʊ-tʊ kɔyɔ, ñʊʊdʊ lɩzɩɣ lɩmaɣza se powona-tʊ kpaaŋ taa nɛ ɛɖʊʊ kɩyaakʊ ŋgʊ pahʊʊ-tʊ yɔ. Yee pɩtɛkɛ mbʊ yɔ, ñʊʊdʊ heyiɣ kpaaŋ taa tɔm hʊyʊ se ɛcɛyɩ ɛ-tɩ nɛ ɛtasɩ wiluu tɔm ndʊ tɩ-taa ɖeu.