Aller au contenu

Tɔm hʊʊ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Payaʊ se tɔm hʊʊ yɔ, pʊwɛ nabʊlɛ. Tɔm hʊʊ kpaaŋ taa tɔm hʊʊ wɛ ndɩ nɛ mbʊ payaɣ se tɔm hʊʊ filozofii pɩlɩʊ taa tɔm hʊʊ. Filozofii hɔɔlʊʊ taa lɛ, payaʊ se tɔm hʊʊ yɔ, pɩkɛ tɩlɩtʊ taa yasʊʊ nabʊyʊ. Filozofii pɩlɩʊ taa ɖɔɖɔ lɛ, payaʊ se tɔm hʊʊ yɔ, pʊwɛ ndɩ ndɩ. Nabʊyʊ taa kɔyɔ, payaʊ se tɔm hʊʊ filozofii hɔɔlʊʊ taa yɔ pɩkɛ ɛyʊ maɣzɩm tʊmɩyɛ. Maɣzɩm taa ɛyʊ kaɖɩɣ tɔm natʊyʊ yaa ɛyʊ kpɛzɩɣ tɔm natʊyʊ se ɛɛsɩŋ tɩ-yɔɔ kpem. Lɛɣtʊ pɩlɩʊ ŋgʊ payaɣ se sikolozii (psychologie) yɔ, kɩñɩnɩna nɛ kɩyɔɔdɩ mbʊ. Nabʊyʊ taa ɖɔɖɔ lɛ, tɔm hʊʊ pɩzɩɣ pɩkɛ maɣzɩm taa lɩmaɣzɩyɛ maɣmaɣ. Lɛɣtʊ piliŋa ŋga payaɣ se loziiki (logique) yɔ ka-pɩlɩʊ taa pɔyɔɔdʊʊ mbʊ.

Mbʊʊ palɩza tɔm hʊʊ tɔbʊʊ kpaɖʊʊ XXI ñɩŋga taa.

Sɔsɔ Titchener maɣzɩm nabʊyʊ heyi-i se leemuu hɔɔlɩŋ naalɛ wɛ kɩmaŋ ɖeyi ɖeyi. Nakʊyʊ takɩlɩ lɛɛkʊ. Tɔm kaɖʊʊ pʊnɛ pɩlɩna maɣzɩm mbʊ pʊ-cɔlɔ ? Ɛbɛ yeki nɛ piyiɣdiɣ ɛyʊ ɛ-maɣzɩm taa. Toovenum lɛ, ɛyʊ pɩzɩɣ ɛcɛtɩ ɛ-tɩ yaa ɛɛcɛtɩɣ ɛ-tɩ ?