Aller au contenu

Suu

Pɩlɩɩna Wikipediya

Ñɩtʊ kʊtɔɔʊ yaa ñɩyʊʊ kʊtɔɔʊ yaa Suu kɛna tɩŋ tɔɔnaɣ ŋga pahayʊ-kɛ ka-hatʊ yɔɔ yɔ. Suu kɛna tɩŋ tɔɔnaɣ ŋga pahayʊ-kɛ ka-ñɩtʊ yaa ka-hatʊ yɔɔ yɔ. Ñɩtʊ kʊtɔɔtʊ tʊnɛ payaɣ-tʊ nɛ fransɩ taa se suu yɔ pɩtɛkɛ ñɩtʊ kʊtɔɔtʊ ndʊ tiɖeke kɛ pʊwɛɛ se payaa mbʊ.

Ñɩyʊ kʊtɔɔʊ kʊnɛ pahayʊʊ-kʊ yɔ kɩ-hatʊ yɔɔ pahayɩɣ-kʊ mbʊ pɔyɔɔ yɔ, pɩkɩlɩ ɛzɩ tɩŋ cɔka kʊtɔɔtʊ lɛɛtʊ yɔ pɩlɩɩna tɩ-taa anaɣm yɔɔ. Ñɩtʊ kʊtɔɔtʊ tʊnɛ tɩ-wɛ camɩyɛ lɛfɩɩɩ nɛ papɩzʊ pɔtɔɔ-tʊ lɛŋ yaa pehili-kʊ ɖozi. Ñɩyʊ kʊtɔɔʊ yaa ñɩtʊ kʊtɔɔtʊ yaa ɖɔɖɔ suu wɛ huwa ndɩ ndɩ pɩlɩɩna tɩ-hɛtʊ wɛtʊ yɔɔ yaa tɩ-paɣlɩka yɔɔ.

Papɩzʊʊ pɔtɔɔ suu alɩwaaatʊ ndʊ pɛkpɛza-kʊ yɔ yaa papɩzʊʊ pasɩɩ-kʊ nɛ kileɖi cambɩ nɛ pʊcɔ pɔtɔɔ-kʊ. Yee pɩkɛ nikaɣ ŋgbaʊ taa ɛyʊ ɛsɔɔlaa se ɛzɩʊ kɔyɔ, pɩwɛɛ se ɛhɔkɩ-ɛ anwa huyuu taa nɛ ɛzɩ ɛlɛ pɩtaaɖɛ kɩyakɩŋ naalɛ yɔɔ se pʊcɔ ɛɛlɩzɩ-ɛ se ɛhilɩ.

Ɛlɛ ɛyʊ ɛfɛyɩna nikaɣ ŋgbaʊ kɔyɔ ɛpɩzʊ ɛsɩɩ ɖenɖe nɩkaɣ wɛ camɩyɛ yɔ nɛ pɩtaa wɩlɩ mbʊ pʊyɔɔ yɔ, lɛŋ ɖeke pɔtɔkɩ. Papɩzʊ pesidi paa nandʊ ndʊ, lɩm ñɩndʊ yaa kuɖoŋgutu yaa ɖɔɖɔ ɛzɩ kpakpasɩ kɩwɩsɩ yaa lɩm ñɩnzɩ; sɔsɔsɩ yaa cikpesi. Ɛlɛ yee pɩkɛ nandʊ ndʊ poɖoŋga yɔɔ yɔ pɩkɩlɩ ɖeu.