Aller au contenu

Soŋgaɣ nɛ ɖoŋ kpɛlɛkʋʋ tɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Mbʋ payaɣ se soŋgaɣ nɛ ɖoŋ kpɛlɛkʋʋ tɛ yɔ, pʋwɛ tam naalɛ taa. Kajalaɣ lɛ, pɩkɛ soŋgaɣ nɛ miŋ saʋ tɛ anasaayɩ tɛ ñɩɣtʋ tɛ lɛɣtʋ piliŋa. Nabʋlɛ lɛ soŋgaɣ nɛ ɖoŋ kpɛlɛkʋʋ tɛ, pɩkɛ ɖɔɖɔ tiyinaʋ tʋma sɔsɔna wena awɛ kɩmaŋ yɔ, a-tɛ lɛɣtʋ piliŋa. Kajalaɣ tɛ tɔbʋʋ lɩzʋʋ kɛŋna soŋgaɣ nɛ ɖoŋ kpɛlɛkʋʋ tɛ tɔbʋʋ lɩzʋʋ caanaʋ taa. Soŋgaɣ nɛ ɖoŋ kpɛlɛkʋʋ tɔbʋʋ lɩzʋʋ pʋnɛ pʋbʋ wayɩ kɛ ñɩnɩyʋ sɔsɔ, ɖajaa Ludwig Boltzmann laba ñɩnʋʋ tʋma sɔsɔna naayɩ nɛ pʋcɔ patɩlɩ se soŋgaɣ nɛ ɖoŋ kpɛlɛkʋʋ kɛ ɖɔɖɔ tiyinaʋ tʋma sɔsɔna kɩmaŋ ñɩna tɛ lɛɣtʋ piliŋa. Pɩkpaɣʋ nɛ lɛɛlɛyɔ, kegbeɣlaɣ kpɛlɛkʋʋ tɛ tomnaɣ tɛ wɛ soŋgaɣ nɛ ɖoŋ kpɛlɛkʋʋ lɛɣtʋ pɩlɩʋ taa. Lɛɣtʋ pɩlɩʋ taa hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩlakɩna lɩmaɣza sɔsɔna ndɩ ndɩ nɛ ɛyʋ pɩzɩ ɛtɩlɩ mbʋ payaɣ se wonuu kɩlɩzʋʋ yɔ camɩyɛ.