Seɣtuu mʋndʋsʋʋ (Laser)

Pɩlɩɩna Wikipediya

Seɣtuu mʋndʋsʋʋ kɛna anasaayɩ n̄ɩɣyʋʋ ŋgʋ kʋ-tʋmɩyɛ kɛlɛ size kɩlɩzʋʋ mʋndʋsʋʋ cɛnzɩ yɔ. Seɣtuu mʋndʋsʋʋ n̄ɩɣyʋ kʋnɛ, kiliɖe ɖɩlɩyɛ taa mba payaɣ size masɛrɩ nɛ pama size "maser" nɛ fransɩ kʋnʋŋ taa. Kajalaɣ taa ɖeyi ɖeyi lɛ, pacalɩ haʋ hɩɖɛ seɣtuu mʋndʋsʋʋ n̄ɩŋgʋ kʋnʋ size masɛrɩ naʋʋ nɛ mʋdʋsʋʋ kpɛlɛkʋʋ. Fransɩ kʋnʋŋ taa lɛ pama size "maser optique".

Seɣtuu mʋndʋsʋʋ anasaayɩ n̄ɩŋgʋ kʋnɛ, kɩɖɩlɩyɛ kɛ naabʋlɛ kpɛndɩm. Pʋtɔbʋʋ size, ɖɩcɔnaɣ kɔ yɔ, ɖɩnaɣ size kɩ-taa nɛ n̄ɩɣyʋʋ kɩwalanzɩnaʋ yaa paɣlaka sɔzʋʋ n̄ɩɣyʋʋ n̄ɩŋgʋ ŋgʋ kɩwɛna naʋ kʋlɔmʋʋ yɔ. Seɣtuu mʋndʋsʋʋ wɛna kɩ-taa pɔʋ kɩɖaɣlʋʋ nakʋyʋ, nɛ kɩ-taa miŋ lɩʋ nɛ ɛwɛ tʋɖʋɖʋ yee ɛmʋwaa yɔ.

Pɩtɩŋgɛ payɩ mbɩ yɔ, pɩ-tɛ yʋsaɣ ɖeyi ɖeyi lɩzʋʋ kpɛlɛkʋʋ pɔzʋʋ size, seɣtuu mʋdʋsʋʋ anasaayɩ n̄ɩɣyʋʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ mʋndʋsʋʋ cɛnzɩ nzɩ kɩlɩzɩsɩ wɛna siɣ siɣ mʋndʋsʋʋ n̄azɩn̄azʋ. Pʋtɔbʋ size, pɩ-tɛ kɛɛkɩŋ wɛɛ. Mʋndʋsʋʋ weluu yaa mʋndʋsʋʋ n̄azɩn̄azʋ (spectre) wɛna kɩ-taa kɛ cɛnzɩ nzɩ sɩwɛ lɩɩ lɩɩ yɔ. Sɩ-tɛ, pila ɖaɣlɩtʋ (ondes) lɩɣna pɔŋ nɛ walanzɩ tasʋʋ n̄ɩɣyʋʋ (amplificateur) yɔɔ.

Seɣtuu mʋndʋsʋʋ cɛnzɩ (raies) sɩnɛ, sɩ-tɛ mini mini pɩsʋʋ (finesse) wɛna nabʋyʋ taa kɛ kamasɩ. Pɩ-tɛ kamasɩ nzɩ, sɩwɛɛ pɩlɩɩna kɩ-tɛ pɔʋ (cavité) tɛ wɛtʋ ɖeyi ɖeyi yɔɔ nɛ walanzɩ tasʋʋ n̄ɩɣyʋʋ tɛ kpɛdɛɛ kpɛdɛɛ wiluu cɛlʋʋ ɖeɖe. Lɛɣtʋ ndɩ ndɩ yeki yaa haɣ ɖoŋ size pehuu lɩzɩtʋ (émission) nɛ pɩɖɛɛ pɔcɔɔ pila ɖaɣlɩtʋ kʋɖʋmtʋ cɔlɔ kpɛɛɛ.

Kpaɖʋ nɛɛlɛ nɛ kʋɖʋmʋ taa kɛ sakɩyɛ tɩlaa siŋŋ size seɣtuu mʋndʋsʋʋ kɛna cɛnzɩ (rayonnement) sɩpɩzʋʋ tʋma kpeekpe kɛ nazɩyʋ hɔmtʋ (électromagnétique) hɔɔlʋʋ taa ɖenɖe miŋ wɛɛ payɩ yɔ. Pila ɖaɣlɩtʋ kɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa kaakɛ, kajalaɣ taa kɛ mbʋ payaɣwa size "maser" yɔ. Mba payaɣ ɖɔɖɔ size "micro-ondes" waa nɛ palakaana wɛ tʋmɩyɛ ɖɔɖɔ cɛnzɩ X waa hɔɔlʋʋ taa.