Seɣtiyaɣ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Seɣtiyaɣ, kɛ takʊʊ tɛ maɣzɩm kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ ɖeɖe, ajɔɔla tʊmɩyɛ kpɛlɛkʊʊ ɖeɖe nɛ wezuu kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ ɖeɖe, pɩkɛ pʊtʊ nɔɔyʊ weyi palakɩ-ɩ se pehiɣ pana fezuu kpɩnɛ tɛ laɣsɩ yɔ.

Nɩŋgbaŋʊʊ taa tɛ nɩtʊ taa lɛ ɖɩnaɣ seɣtiyasi sakɩyɛ, nɩŋgbaŋʊʊ nɩʊ, alɩwaatʊ ndʊ yɔɔaɣ nakɛyɛ yeki se ɛyʊ ɛña yɔ, hɔɔlʊʊ lɛɛkʊ lɛ natʊ pɩlɩna ɛsɩyɛ yɔɔ nabʊyʊ taa ɛyʊ naɣ nabʊyʊ kɛlɛm yaa mʊntʊsʊʊ nakʊyʊ, tomnaɣ yɔɔ tukinau nabʊyʊ taa pɩyʊ ɛsɔba-ŋ ŋñaŋ, tomnaɣ taa nɩʊ ɛzɩ soŋaɣ lakʊʊ ɛyʊ yɔ nɛ ɖɔɖɔ mɔɔŋ tɛɛ nɩʊ yee ɛyʊ nɩʊ sɔŋ nɩɩyɛ yaa kpɩnɛ nɩʊ sɔŋ yɔ.

Losuu tɛ seɣtiyaɣ kɛ; alɩwaatʊ ndʊ papɩzɩɣ pala se ɛyʊ ɛpɩzɩ ɛyɔɔdɩ pɩɩtakɛ ɛ-maɣmaɣ e-fetenum cɔlɔ yɔ, kɛlɛ ɛɛpɩzɩ se ɛna mbʊ pɩlaba yɔ. Ajɔɔla tʊmɩyɛ kpɛlɛkʊʊ ɖeɖe lɛ, papɩzɩɣ polu seɣtiyaɣ (ɛzɩ ɖɩkpaɣ takʊʊ tɛ maɣzɩm kpɛlɛkʊʊ ɖeɖe mbʊ yɔ yaa pɩzɩɣ pɩwɛna pʊtʊ ɛnʊ ɛ-maɣmaɣ ɖɔɖɔ.