Sapɔŋ ɛjaɖɛ caanaʋ tɔm

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche

Jaapɔɔnɩ ɛjaɖɛ tɔm Tɛtʋ cikpetu cikpetu ndʋ lɩm cɔ-tʋ kondigo nɛ pɩta yɔ tɩ-tɔm wɛ Jaapɔɔnɩ tɔm taa ɖɔɖɔ. Kpaɣ ɖooo Jaapɔɔnɩ egeetiye caanaʋ tɔm nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩna se Jaapɔɔnɩ pɩsɩ ɛjaɖɛ yɔ pʋ-tɔm.

Pama takayaɣ nakɛyɛ nɛ pɛkɛdɩ ka-taa Sinii ɛjaɖɛ tɔm. Takayaɣ ŋga ka-taa pajalɩ kɛdʋ; pazɩ Jaapɔɔnɩ tɔm. Takayaɣ ŋgaa paya nɛ anasaayɩ taa se "Les Vingt-quatre Histoires". Pama-kɛ ɖooo kpaɖʋ kajalaɣ n̄ɩŋgʋ taa nɛ pʋcɔ palʋlɩ Yeesu-Krɩstʋ.

Ɛlɛ, nabʋyʋ wɛ tɛtʋ ndʋ lɩm cɔ-tʋ nɛ pɩta Jaapɔɔnɩ ɛjaɖɛ taa mbʋ yɔ nɛ pɩwɩlɩɣ se ɛyaa kacaɣ tɩ-taa ɖooo pʋcɔ caanaʋ tɔm calɩɣ. Alɩwaatʋ ndʋ payaɣ se "Paléolithique" alɩwaatʋ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɛyaa sakaɣ pɛ. Mbʋ paya anasaayɩ taa se "le riche écosystème de l'archipel japonais" yɔ piyebina nɛ "Jōmon" sɔnzɩ wɛɛ. Sɩwɛʋ yɔ, pɩtala pɩnzɩ 12 000 nɛ pʋcɔ ɖa-kpaɖʋ alɩwaatʋ paɣzɩ.