Aller au contenu

Samuel de Champlain

Pɩlɩɩna Wikipediya
Ɖajaa Samuel de Champlain

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Fransɩɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ Fransɩɩ kɩfalʋʋ tɛ wiyaʋ (Kanadaa)
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Brouage (Charente-Maritime)
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ 1567 n̄ɩŋga hɛkʋ nɛ 1574 n̄ɩŋga hɛkʋ taa
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Québec
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ 25 wiye, Saŋayɩŋ fenaɣ, 1635
Samuel de Champlain (Québec)
Samuel de Champlain arrive à Québec - George Agnew Reid - 1909

Samuel de Champlain kɛ Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa ɛyʊ nɛ palʋlʊ-ɩ pɩnaɣ 1567 nɛ 1574 pɩnzɩ hɛkʋ taa mbʋ yɔ. Puruwazi wɛ tɛtʋ ndʋ tɩwɛ ɛwadɩyɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ se Saranti yɔ tɩ- cɔlɔ kpam yɔ. Pɔsɔ Samuel de Champlain kɛ Ɛsɔ tɛ lɩm kɛ aloma fenaɣ taa kɩyakʋ 18 ñɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 1574.

Samuel de Champlain ɛsɩba kizimasi wiye kɛɛkɛɛ kɛ pɩnaɣ 1635 ñɩŋga taa, Keebɛkɩ ɛjaɖɛ taa. Samuel de Champlain kɛ kpɩyɩŋ sayʊ sɔsɔ nɔɔyʊ. Ɛkɛ ɖɔɖɔ tɛtʊ tɛlɛnzɩ lɩzɩyʊ. Pɩtasɩɩna mbʊ, ɛkɛ sɔɔja sɔsɔ ɖɔɖɔ nɛ ajɛɛ taa wobu nɛ tɛtʊ kpɛlɛkʋʋ ɛyʊ. Ɛkɛ sawɩlaa takayɩsɩ tɔm mayʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛnʋ lɩzana tɛtʋ ndʋ payaɣ-tʋ size Keebɛkɩ yɔ.