Aller au contenu

Samora Moisés Machel

Pɩlɩɩna Wikipediya

Payaɣ Ɖajaa weyi se Samora Moisés Machel yɔ, palʋla-ɩ salaŋ fenaɣ kɩyakʋ nɛɛlɛ nɛ nakʋ (29) ñɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1933 ñɩŋga taa. Palʋla-ɩ Mozambiki ɛjaɖɛ taa Madragoa tɛtʋ taa. Madragoa tɛtʋ payaɣ sɔnɔ se Chilembene tɛtʋ.

Ɖajaa Samora Moisés Machel wona sɔsaa mʋlʋm aloma fenaɣ kɩyakʋ hiu nɛ nakʋ (19) ñɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1986 ñɩŋga taa. Afrɩka nɛ hadɛ ɛjaɖɛ taa ɛsɩba Mbuzini tɛtʋ taa.

Ɖajaa Samora Moisés Machel kɛ Mozambiki ɛjaɖɛ tɛ politiki laɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛkɛ Mozambiki ɛjaɖɛ taa politiki ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se Frelimo yɔ, ɖɩ-taa tʋ nɔɔyʋ.

Ɖajaa Samora Moisés Machel kɛŋna Mozambiki ɛjaɖɛ Ñʋʋdʋ kajalaɣ tʋ. Eɖiya Mozambiki ɛjaɖɛ, kpaɣ pɩnaɣ 1975 nɛ puwolo pɩsɩɩnɩ pɩnaɣ 1986 ñɩŋga taa. Ɛnʋ lʋbɩna siŋŋ nɛ Mozambiki ɛjaɖɛ lɩɩ ɖi-yomiye taa.

Ɖajaa Samora Moisés Machel kɛ Ɛsɔ sɛtʋ cejewiye kɩpɩɣyɛ taa tʋ. Ɛkɛ Gaza tɛtʋ wiyaʋ pɩyalʋ nɔɔyʋ. Ɛ-caa ɛnʋʋ payaɣ se Shangaan.

Katolika Ɛsɔ sɛtʋ cejewiye sukuli ŋgʋ kɩñɔtɩna-ɩ kpam yɔ, kɩ-taa ɛlaba e-sukuli cikpeluu. Kɩ-taa peeɖe pakʋma-ɩ hɩɖɛ nɛ payaa-ɩ se paɣtʋ kɩɩñamɩyʋ.

You nakʋyʋ kalaba Afrɩka nɛ hadɛ ɛjaɖɛ taa nɛ Ɖajaa Samora Moisés Machel ɖalʋ sɩ kɩ-taa. Ɛ-ɖalʋ ɛnʋ ɛcɔŋkaɣna ɛ-yɔɔ sukuli taa. Pʋ-yɔɔ ɛtaapɩzɩ se ɛtasɩ labʋ sukuli. Paa mbʋ yɔ, ɛcɛyɩ ɛ-tɩ nɛ pamʋ-ɩ ɖakʋtanaa tʋmɩyɛ taa Lourenço-Marquès tɛtʋ taa. Peeɖe ɛkɔma ɛpɩsɩ fɛɖʋ.