Samaɣ ñʊʊ tɩlʊʊ

Pɩlɩɩna Wikipediya


Samaɣ ñʋʋ tɩlʋʋ tʋmɩyɛ. Pañɩnɩɣ nɛ patɩlɩ samaɣ cikpelaɣ nakayɛ ñʋʋ. Patɩŋɩɣna kʋ-yɔɔ nɛ pamaɣzɩ nɛ pekpeɣ egeetiye naɖɩyɛ ñʋʋ. Kɩkalʋʋ palakɩ nɛ pʋcɔ patɩlɩ samaɣ nakɛyɛ ñʋʋ. Pʋcɔna patɩlɩ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ ñʋʋ lɛ, pacalɩɣna kɩkalʋʋ labʋ ageeta cikpene ndɩ ndɩ taa. Pɩtɛŋ lɛ, pâla kɩgalʋʋ ageeta sɔsɔna sɔsɔna taa.

Pɩtɛŋ payɩ lɛ, pɛkpɛndɩ palaba kɩkalʋʋ ndɩ ndɩ nɛ pɩlɩ mbʋ yɔ. Yee pɔtɔʋ caca nakʋyʋ, pʋpɔzʋʋ se pala kɩkalʋʋ nɛ patɩlɩ samaɣ ñʋʋ nɛ pʋcɔ pɔtɔ caca ŋ́gʋ. Pɛtɛŋ-kʋ laba lɛ, pɩha nʋmɔʋ nɛ pɔtɔ caca ŋgʋ pɔtɔʋ yɔ.

Cacanaa wɛ ndɩ ndɩ. Pʋcɔ palɩzɩ ɛjaɖɛ Ñʋʋdʋ lɛ, pɔtɔʋ caca. Pʋcɔ palɩzɩ paɣtʋ lɩzɩyaa lɛ, caca ɖɔɖɔ pɔtɔʋ. Pʋcɔ palɩzɩ maalika lɔŋpasɩyaa lɛ, caca ɖɔɖɔ pɔtɔʋ. Pʋcɔ palɩzɩ haɖaa awiya lɛ, caca ɖɔɖɔ pɔtɔʋ.

Piyele kaɖasɩ lɛɛsɩ lɛ, kewiyaɣ cakɩna nɛ kɩmaɣzɩ camɩyɛ pɩŋŋ nɛ kʋcɔna nɛ kɩlɩzɩ-sɩ nɛ kasɩɩ-sɩ si-lona ndɩ ndɩ taa. Kaɖɩsɩ nzɩ kewiyaɣ sɩɣna-sɩ kɩsɩʋ si-lona ndɩ ndɩ taa yɔ, sɩ-taa lɛ, ɖɩnaɣ minisiwaa ndɩ ndɩ. Tʋma sɔsɔna ndɩ ndɩ ñʋŋ tɩnaa. Sukulinaa cikpema ndɩ ndɩ ñʋŋ tɩnaa. Sukulinaa sɔsaa ndɩ ndɩ ñʋŋ tɩnaa. Nesi tɛɛ tʋma cikpene nɛ sɔsɔna ndɩ ndɩ ñʋŋ tɩnaa. Kantɔnaa ndɩ ndɩ awiya.

Kɩkalʋʋ labʋ wɛ ndɩ ndɩ. Samaɣ ñʋʋ tɩlʋʋ yem kɩkalʋʋ wɛɛ. Akɔnta kɩkalʋʋ ñɛwɛɛ. Akɔnta kɩkalʋʋ maɣzɩɣ nɛ ɛsɩyɛ nɛ kikpeɣ samaɣ nakɛyɛ ñʋʋ.