Sɛmʊʊ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Sɛmʊʊ.

Sɛmʊʊ kɛ tɛtɛ kpɩnɛ ndɩ ɖɩkɛ kagbanzɩ nɖɛ kpɩna hɩla ñɩna taa, pʊ-tɔbʊʊ se sɛmʊʊ haɣ hɩlɩm kɩ-piyaa. Ɛkɛ kpɩnɛ nɖɩ ɖɩ-nɛ ɖɩ-cɩkpaŋ nɛ ɖɩkayɩɣ yaa ɖɩwɛkɩɣ wondu yɔ. Ɖɩkɛ kpɩnɛ nɖɩ ɖoo yeke koŋ kɛ ɖɩlɩɣ nɛ ɖɩ-kubuka kɛna-ɩ ɛ-mʊntʊsʊʊ cɩkpɛndʊʊ ŋgʊ kɩ-taa nɛ ɛpɩzɩɣ ɛɖɛɣ. Ɛmakɩ kubuka lɛ, yee pɩyʊ nɔɔyʊ ɛwɛ ɛsɩndaa kɔyɔ pʊtʊ ɛnʊ e-fefeku pɩsɩɣ nɛ ɛ-yɔɔ kiŋ kɛlɛ ɛmɛɣ. Ɛkɛ sumaɣ ŋga kakʊyʊʊ ɛsɔdaa pʊ-tɔbʊʊ se ɛwɛna keŋ nɛ ɛ-yɔɔ wɛɛ hʊndʊ, keŋ ɛnʊ ɛ-hɛkɩŋ taa ɛ-cɩkpaŋ wɛ haŋ ŋñɩɩ ŋñɩɩ waa nabayɛ yɔɔ nɛ ɛzɩ sumasi lɛɛsɩ caɣkɩɣ tataa yɔ, sɛmʊʊ wɛʊʊ yɔ kaŋkalaŋ nɛ ŋna-kʊ tataa, ɛsɔdaa esusuu nɛ ɛ-ñʊʊ pa ɛsɛ nɛ tɛtʊ kɛlɛ ɛdɔkɩ pilinzi nɛ ɛ-cɩkpaŋ.

Lona wena a-taa pakɩlɩ hayʊʊ, yaa ɖenɖe ɛyaa ɛkɩlɩ ɖɔʊʊ yaa lona wena a-taa tɩŋ fɛyɩ yɔ ŋnaɣ sɛmʊʊ peeɖe yaa paa ŋna-ɩ ɛtɔɖɔɔ. Sumasi tɩŋa taa payi lɛ sɛmʊʊ koŋ yeke pɩzɩna kʊyʊʊ tɔm, ɛyɛlɩɣ pɩfɛyɩ yɔɔdʊʊ, ɛnʊ kɩlɩna-sɩ ɖɛʊʊ poliŋ nɛ pɩtɩnɩ-ɩ kaʊʊ ɖɔɖɔ. Ɛtɛkɛ sumaɣ ŋga kɛwɛ hʊndʊ siŋ, ɛ-hʊndʊ caɣ kpɛlɛmɛɛ ɛ-yɔɔ, ɛ-tɛ kʊyʊʊ taa ɛpɩzɩɣ ɛkpa ɛsɔdaa ɖeɖe ɛyʊ ɛtasɩɣ naʊ helim yɔ ɛlɛ piteheyi-ɩ natʊyʊ. Sɛmʊʊ wɛʊʊ kuɖum yɔ ɛwɛna ñʊʊ, ɛsɛ wɛɛ, nɩgbaŋɩŋ wɛɛ, ɛwɛɛ hɔɔyɛ, ɛ-cɩkpaŋ kɛna ɛ-naŋgbanzɩ nɛ ɛfɛyɩ hʊndʊ ɛzɩ sumasi lɛɛsɩ yɔ, ɛ-nɔɔ wɛɛ kela ɛzɩ haɣ yɔ pɩ nɛ ɛ-sʊnlɩmɩyɛ. Ɛ-tɔɔnaɣ kɛlɛ tɩŋ pee nɛ pɩ-hatʊ naa nabayɛ. Ɛɛɖʊʊ yalaa ɛzɩ sʊmaɣ yɔ ɛlɛ ɛɖʊʊ piyaa kpaagbaa ɛzɩ haɣ yɔ nɛ sɩmʊzɩ-ɩ. Ɛwɛ ɛsɛ nɛ mɔɔŋ kɛlɛ ɛ-ɛsɛ ɛɛnaɣ wɩsɩ taa. Mbʊ lɛ ɖɩɩpɩzɩɣ ɖɩtɔɔ se sɛmʊʊ kɛ yʊlʊm ɖɔɖɔ yooo.

Sɛmʊʊ lakɩ pɩnzɩ ɛzɩ naalɛ yaa naadozo ɛtala ɖʊʊ pɩɣa, ɛɛɖʊʊ lɛ ɖoyo ñʊʊ ñosusa nɛ hadɛ kiŋ kɛlɛ pɩɣa ñalɩna hayi kiŋ nɛ ɛɖɔkɩ ɖoyo nɛ ɛ-cɩkpaŋ nɛ yee ɛtapɩzɩɣ ɖɔkʊʊ kɔyɔ ɛtɔlʊʊ tataa nɛ pɩcɔ ɛɛpɩzɩɣ ɛɖɔɔ nɛ ɛtalɩ tɩŋ kiɖe nɛ ɛɛkpa. Ɖoyo wɛna hɩla naalɛ ana ɛmʊzʊna-ɩ ɛ-pɩɣa kpaɣ alɩwaatʊ ndʊ mbʊ yɔ halɩ ñɩŋʊ fɛyɩna abalʊ kɛɖɛɖaɣ. Ɛtɔkɩ tɩŋ pee nɛ tɛtɛ ñɩtʊ cikpetu ɛzɩ kpaɣ pɔtʊ, kayɩmasɩ nɛ fɩŋfɩŋ waa mbʊ yɔ. Sɛmʊʊ wɛna wazaɣ piŋ, ɛtɔkɩ tɛtɛ ñɩtʊ nɛ lɛɛtʊ naa mba paawazɩɣ pɩyʊ yaa pɛwɛkɩɣ yɔ. Ɛzɩ ɖɩkpaɣ Floride (Gainesville) sukuli kɩtɛzʊʊ, pɔtʊ kaahu kɩ-yɔɔ pɩnaɣ 1990. Pɩkɔma pɩnaɣ 1991 salaŋ fenaɣ taa lɛ pama kuduyuu nakʊyʊ kɩ-taa pɩzɩɣ pɩcaɣ sɛmɩŋ 200000 kɛlɛ pɔtʊ tɩmʊʊ peɖe.