Sɛɛpetɛrsbuuri

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Saint Petersburg In Europe

Petɛrɩsɩbuuri kiɖedeu tɛtʊ kɛna Ruusii ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sɔsɔtʊ naalɛ ñɩndʊ ɛyaa ɖɔʊ taa nɛ pɩnaɣ 2016 taa pakalɩ kɩgalʊʊ kɛ tɛtʊ ndʊ tɩ-taa lɛ, ɛyaa kpɛnda miliyɔɔnaa 5 222 347.

Mɔsɩkʊʊ ñɩndʊ wayɩ lɛ, Petɛrɩsɩbuuri kiɖedeu tɛtʊ tɩŋgʊʊna. Tɛtʊ tʊnɛ tɩwɛ Leninigraadɩ taa ɛlɛ tɩwɛ tɩ-tɩ yɔɔ yeli.

Petɛrɩsɩbuuri kiɖedeu tɛtʊ walanzɩ landammm taa wɛ ɛzɩ kilomɛtanaa 606 yɔ ɛlɛ yee pɛkpɛndɩna ageeta wena amalɩna tɛtʊ sɔsɔtʊ ndʊ yɔ, walanzɩ taa talʊ ɛzɩ kɩlomɛtanaa 1 431 yɔ.

Tɛtʊ tʊnɛ tɩ-taa lɩm kpaɣ hɔɔlɩŋ weyi yɔ ɛtalʊ hiu kɛ mɩnɩʊ yɔɔ nɛ tʊtʊ ndʊ lɩm cɔ-tʊ nɛ pɩta mbʊ yɔ tɩtalɩɣ 42.