Aller au contenu

Rugbii

Pɩlɩɩna Wikipediya
ST vs Gloucester - Match - 23

Rugibi 15, kɛ patasɩɣ yaʋ size rugby union kɛ ajɛɛ wena ŋgilisi kʋnʋŋ yɔ. Pombo kʋnɛ, pamakɩ-kʋ paa hɔlʋʋ ŋgʋ lɛ maɖa hiu nɛ kagbanzɩ. Lɛzɩyaa n̄acakɩ kadaɣ nɛ kawayɩ. Labɩtʋ ndɩ ndɩ ndʋ rugibi lakɩ lɛ.

Tɔm piye Rugibi kɛna sɩpɔɖɩ hɔɔʋ taa mabʋ kpɛm piliŋa ŋga kalɩ kpaɖʋ 19 taa yɔ. Pamakɩ kʋnɛ nesi nɛ naŋgbanzɩ. Maɖa cɔɣʋ ɖamataɣ yem. Po-pombo wɛ ɛzɩ kelimiye yaɖɛ yɔ.

USO-Sale Sharks - 20131205 - Ballon flottant

Kɩ-leeyuu patɣʋ siŋŋ kɔyɔ size, hɔlʋʋ lɛkʋ ɛcɛyɩ kɩ-tɩ nɛ kʋɖʋsɩ kpaɣla sakɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ lɛkʋ. Lɛɛlɛɛyɔ alɩwaatʋ tʋnɛ tʋyɔ lɛ, rugibi pombo mabʋ taa, mbʋ paya se essais yɔ, ɛ-kʋɖʋmbʋ tɔkɩ kpaɣla kagbansɩ.

Nɛ yee pɛlɛɛzɩ lɛ ɛtɔɔ kpaɣla lʋbɛ. Penaliti tɔkɩ kpaɣla naadozo. Rugibi hiu nɛ kagbanzɩ n̄ɩŋgʋ kʋnɛ, kikiɖe lɩna ŋgilisi ɛjaɖɛ taa kiŋ. Nɛ kɩ-pazɩ tɔyʋ kpaɖʋ 19 taa ŋgilisi ajɛɛ kʋnʋmɩŋ taa (Ɔsɩtɩɖalɩ, nɛ Afrika hadɛ kiŋ, nɛ Nuvɛlɩ zelandi, nɛ Ŋgilisi ɛjaɖɛ, nɛ pɩtasɩna Fransɩ).

USO-CAB - 20131130 - Lucas Amorosino 1

Wɩlɩtʋ natʋyʋ tɔŋ kaɖʋ kpaɣɩ size caanaʋ taa rugibi tʋ lɛ soule (suuli), Sɩpɔɖɩ ŋgʋ palakaɣ siŋŋ Fransɩ ɛjaɖɛ taa hɛkʋʋ nɛ hɛkʋʋ wɛɛ taa. Sɔnɔ lɛ, tɔm piye ɖɩnɛ, ɖɩwɛna tɔbɩŋ ndɩ ndɩ. Kɩ-yɔ pɔsɔzɩɣ hɔlɩŋ mabʋtʋ tʋnɛ yɔ: -Rugibi maɖa hiu nɛ naalɛ ŋgʋ. -Rugibi maɖa lʋbɛ ŋgʋ pɩnaɣ 2016 taa. -mini Rugibi piɣa n̄ɩŋgʋ. .Rugibi 19 ɖoo pɩnaɣ 1895 taa.

RugbyPost on sunny field