Aller au contenu

Room Krɩstʊ samaɣ Ɛsɔ tɔm

Pɩlɩɩna Wikipediya
Petersdom von Engelsburg gesehen

Room Krɩstʊ samaɣ ɛsɔ tɔm, pɩkɛ Krɩstʊ Ɛsɔ sɛtʊ ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ nɛ Papa (Room) nɛ episkɔpʊ waa pɛkpɛndʊʊ lɩmaɣza kʊyʊma yɔ. Yee yʊsʊyʊ tɔmʊʊ Katoliki ɛwɩlɩɣ se pɩkɛ Krɩstʊ cejewiye keem nɛ pɩkɛ ɖɔɖɔ cɔɔcɩ naa kpeekpe kɛ Nicée lɩmaɣza taa kɔyɔ, palakɩɣ tʊmɩyɛ nɛ tɔmpiye Room Krɩstʊ samaɣ ɛsɔ tɔm pɩkɛ ɖooo canaʊ kpaɣɖʊ 16 wɛɛ taa tɔm nɛ pɩkɛ tʊkaɣ tɔmʊʊ kɩ nɛ pɩɣyɩyaa cɔɔcɩ naa.

Catholicism in Africa

Ɛyaa mba pa nɛ ɖacaa papa pɛkpɛndʊʊ lɩmaɣza kʊyʊma mba ɖɩyaɣ se Katoliki cejewiye nɛ pɛwɛna sakrɩmɩndʊ ndʊ yɔ, kajalaɣ lɛ Ɛsɔ tɛ lɩm sɔʊʊ paɣtʊ, ɖoŋ kpazʊʊ, Krɩstʊ tomnaɣ, ɖama kpɩtɩnaʊ yaa kpeɣuu tɔm, nesi ɖɔkʊʊ sɔnzɩ, kʊdɔntɩnaa num, nɛ fada naa tɛɛ tɩnaa kpaʊʊ, fada naa kpaʊʊ nɛ episkɔpʊ waa, cɔjɔtʊ tɔm. Katoliki ŋgbɛyɛ pɩzɩɣ ɖɩkɛ pʊtɔma latɛŋ ñɩnɖɛ yaa wɩsɩ ɖɩlɩyɛ Katoliki aŋgba, kɛlɛ sakɩyɛ kɛ latɛŋ ñɩmba.

Katoliki cejewiye paɣtʊ taa lɛ, pɔsɔŋ Ɛsɔ tɛ lɩm ŋpɩsa katoliki tʊ, cɔjɔ tɛ pɩlʊʊ takayaɣ 2015 ñɩŋa paɣtʊ taa lɛ, ɛyaa mba pɔsɔ-wɛ lɩm katoliki cejewiye taa yɔ pɛkpɛnda miiliyaari waa 1,254 ɛlɛ pɩnaɣ 2013 kɛlɛ, nɛ ɖɩcɔna kɔyɔ pʊ-tɔbʊʊ ɛyaa mba pɔsɔza pataalɩ ɛyaa miiliiyɔɔ waa 26 yee ɖɩkpaɣ pɩnaɣ 2012 kɔyɔ.

John Kerry at southern Sudan referendum mass

Yʊsɩyʊ tɔmʊʊ katoliki lɩna krɛkɩ kʊnʊŋ taa καθολικός (katholikos), pʊ-tɔbʊʊ kedeŋga kpeekpe yaa ɛyaa tɩŋa tɛ. Kpaɣ nɛ ɖa-alɩwaatʊ tʊnɛ tɩ-tɛ kajalaɣ kpaɣɖɩŋ taa lɛ tɔmʊʊ ŋgʊ kɩpɩsɩ pɩsʊʊ nabʊyʊ ɛyaa ndɩ ndɩ cɔlɔ nɛ paa anɩ lɛ lɩzɩɣ kʊ-tɔbʊʊ ɛzɩ ɛmaɣzʊʊ yɔ kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʊ ndʊ pɩɣyɩyaa cɔɔcɩ naa paɣzɩ lɩɣ yɔ. Peeɖe Antioche Ignace lɩzɩ tɛyɩtʊ Krɩstʊ ɛyaa hɛkɩŋ taa nɛ ɛtɔŋ se ɖenɖe episkɔpʊ wɛɛ yɔ peeɖe cejewiye nɛ ɖenɖe Krɩstʊ wɛɛ yɔ peeɖe ɛyaa kpeekpe wɛɛ (katholikê ekklêsia).