Aller au contenu

Romanɩ nɛ Caama tɛ waɖɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Paanɩ tɛ tɔm hʊʊ taa waɖɛ mʊyʊ kɛnɛ tɔm ɖɩhʊyɛ taa waɖɛ ɖoŋ mbʊ payaɣ se romanɩ nɛ caama tɛ waɖɛ. Romanɩ samaɣ taa paanɩ waɖɛ mʊyʊ yaa kedeŋga waɖɛ ɛlɛ, ɖɔɖɔ mɔnɖɔŋ paɣtʊ yɔɔ tʊ ɛlɛ Quebec yeke koŋ.

Pɩtɛ wɛtʊ ndʊ tɩlɩna roma waɖɛ taa nɛ paɣtʊ keem nɛ paa ɖooye lɛ pekpeɣluu paɣtʊ takayasɩ nɛ tɔm hʊyaa lakɩna-sɩ nɛ tʊmɩyɛ nɛ palɩzɩɣ sɩ-tɔbɩŋ. Tɩlɩna ius commune tɛ lɩmaɣza kpɛndʊʊ tɛzʊʊ taa nɛ sɔnzɩ tɛ agbeelaa nɛ pɔ-nɔmɔŋ kajalaɣ taa kɛlɛ tɔm cɔlʊʊ kɛ kpaɣɖʊ 17 pɩlɩna samaɣ waɖɛ paɣtʊ wɛtʊ taa pɩtɩŋna Jean Domat yɔɔ. Kpaɣ nɛ kpaɣɖʊ 19 alɩwaatʊ taa lɛ, paɣtʊ takayasɩ nasɩyɛ kpeɣluu pɩtɩŋna ɛjaɖɛ samaɣ tɛ waɖɛ yɔɔ ɛzɩ Napoléon paɣtʊ takayaɣ (yaa Fransɩɩ samaɣ tɛ paɣtʊ takayaɣ) nɛ Bürgerliches Gesetzbuch.

Paa mbʊ yɔ Ekɔsɩ mba nɛ Afrika Hadɛ Kiŋ waɖɛ tɛ-kpɛndɩ. Andorre nɛ Saint-Marin nɛ Sɩkandɩnavɩ ajɛyaa paɣtʊ tɛ-kpɛndɩ ɖɔɖɔ. Romanɩ samaɣ paɣtʊ pakɩlɩɣ labɩnaʊ tʊmɩyɛ ajɛyaa taa tɔm ɖɩhʊyɛ kedeŋga kpeekpe taa.