Rembrandt

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Rembrandt
Rembrandt van Rijn 199.jpg
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Peyibaa
Ɛ-tʋmɩyɛ Keɖeyaɣ laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Leiden, Dutch Republic Peyibaa
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʋ 15 n̄ɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 1606
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Amstɛrɩdam, Peyibaa
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Aloma fenaɣ kɩyakʋ 4 n̄ɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 1669
Rembrandt Harmenszoon van Rijn 1606-1669 18 Signature.jpg

Rembrandt Harmenszoon van Rijn kɛ Leɣdɩ tʊ. Palʊlɛ-ɩ leɣdɩ ɛjaɖɛ taa kɛ efemiye hiu nɛ kakganzɩ ñɩŋgʊ wiye kɛ hasɩyaɖɛ fenaɣ taa kɛ pɩnaɣ 1606 taa kɛ Leyde (Provinces-Unies). Ɛsɩba efemiye naanaza ñɩŋgʊ wiye kɛ aloma fenaɣ taa kɛ pɩnaɣ 1669 taa, kɛ Amstɛrɩdam peeɖe. Ɛkɛkɛ ɛyaa ɛsɩndaa kɛ sɛmɩŋ taʊʊ tʊmɩyɛ laɖʊ susɔ sɩŋ, kɛ sɛmɩŋ taʊʊ tʊmɩyɛ labʊ taa.

Ɛlɩzaɣ anjaʊwaa kɩbamaɣ sɩŋ ɖɔɖɔ. Ɛ-ɛkɛ ɖɔɖɔ Peyibaa ɛjaɖɛ tɛ sukili taa sɛmɩŋ taʊʊ tʊmɩyɛ laɖʊ susɔ pɩŋ kɛ waasɩ hiu nɛ lʊbɛ waa taa. Ɛɛmʊ ɖɔɖɔ samtʊ takayaɣ kɛ waaɣ ŋgaɣ ka-daa kɛ nɛɛɖlandɛ. Rembrandt labaɣ kɩlɛmɩŋ mɩnɩŋ naanaza, nɛ ɛlɩzɩ anjaʊ waa mɩnɩŋ niidozo.

Ɛ-tʊma anaɣ alabʊ taa lɛ, ɖɩcɔnaɣ kɔyɔ mɩŋ nɛ cɩkpɛndʊ kɛ ɛlakaɣnaɣ, nɛ pʊwɛnaɣ ɖʊ size ɖɩtɩlɩ abalʊ ɛnɛ ɛyɔ size, ɛtʊmɩyɛ tɛkɛ keɖeyaɣ yaa ñɩlɩ ñɩlɩ pɩyʊ yaa ñɩm ñɩnʊ kadadayɔ ñɩmbʊ ɛlɛ, ɛsɔlaa size ɛwɩlɩ ɛlɩmaza kɩpanaɣ ɛtʊmɩyɛ nɖɩ ɛlakɩ yɔ ɖɩ-taa, nɛ ɛwɩlɩnaɣ samaɣ size kaɖʊ sɔlɩm tʊmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa.

Rembrandt kɩlɛmɩŋ kpeekpe yɔ ɖɩnaɣ ɛcɔlɔ kpam tɩnaɣ, mba yɔ, ɛhalʊ payaɣ se Saskia kɔɔnɔɔ tʊ nɛ ɛ-halʊ naalɛ tʊ lɛ Hendrɩckje Stoffels. Rembrandt Harmenzoon van Rijn wɛnaɣ halaa naalɛ nɛ pɩɣa kʊɖʊmaɣ.