Rʊwɛntɩgɛnɩyɔm

Pɩlɩɩna Wikipediya

Rɔwɛntɩgɛnɩyɔm kɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊ weyi ɛ-ñʊʊ mayaɣ kɔyɔ 111 nɛ yʊsaɣ ñɩŋa yɔ Rg. Ɛlɩ ʊnʊnʊnɩyɔm (Uuu) pɩlɩna IUPAC yatʊ yɔɔ, nɛ patasɩ-ɩ yaʊ ɖɔɖɔ se pʊtʊ 111 ñɩnʊ kɛ matʊ hɔɔlʊʊ taa.

Saŋayɩŋ fenaɣ pɩnaɣ 1994 alɩwaatʊ taa palaba-ɩ kajalaɣ labʊ pɩtɩŋna pɛkpɛnda ɛ nɛ 209Bi(64Ni,n)272Rg Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) Darmstadt tɛtʊ taa Caama ɛjaɖɛ taa, kɛlɛ IUPAC tisi ɛ-yɔɔ kɔlaɣ fenaɣ taa pɩnaɣ 2003. Paha-ɩ ɛ-hɩɖɛ kpaagbaa nɖɛ kamɩŋ fenaɣ taa pɩnaɣ 2004 pɩlɩna Wilhelm Röntgen hɩɖɛ ɖʊʊ yɔɔ, ɛnʊ weyi ɛlɩza X cɛnzɩ yɔ.

Ɛkɛ pʊtʊ weyi palaba-ɩ kɩlabʊ yɔ nɛ ɛtɔʊ cɛnzɩ siŋ yɔ, a-agbele ɖiɣɖiɣ ñɩnʊ weyi pasɩma-ɩ yɔ lɛ 282Rg, nɛ ɛ-tɛ cɛnzɩ tɔʊ caɣyɛ tatalɩ cɛjɛsɩ 2,1. Ɛwɛ ɔrɩ tɛɛ kɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊnaa caɣyɛ kpata taa, kɛlɛ ɛ-tɛ nɛ pilimiye d nɖɛ tɛ nɛ ɛkɛ ñɩɣlɩm pʊtʊ kɩɖɛzʊʊ.

Rɔwɛntɩgɛnɩyɔm (ɖooo lɛ payaɣ-ɩ se ʊnʊnʊnɩyɔm), palaba-ɩ nɛ pasɩmɩ-ɩ lɛ pɩɩkɛ saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 8 pɩnaɣ 1994 wɛɛ taa, pɩtɩŋna Peter Armbruster nɛ Gottfried Münzenberg kɛlɛ Sigurd Hofmann kaa ɖɛna-wɛ nɔɔ kɛ Gesellschaft für Schwerionenforschung, GSI sukuli taa Darmstadt tɛtʊ taa Caama ɛjaɖɛ taa.