Puzumbura

Pɩlɩɩna Wikipediya
Puzumbura

Puzumbura kɛna Purundi ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sʊzɔtʊ nɛ tɩyɛ ɛjaɖɛ nɖɩ nɛ ɖɩ-wɩsɩ ɖɩlɩyɛ nɛ lɩŋgamʊʊ ŋgʊ payaɣ se Taŋganika yɔ kɔcɔlɔ. Keteŋa kpeekpe taa lɛ, lɩŋgamʊʊ ŋgʊ kɩkɩla walʊʊ yɔ, ŋgʊ payaɣ se Payikalɩ lɩŋgamʊʊ nɛ kɩ-wayɩ lɛ Taŋgnika lɩŋgamʊʊ nɛ kɩ-cɔlɔɔ Puzumbura wɛɛ.

Ɖooo pɩnaɣ 1962 taa paakala ɛyaa tɛtʊ sʊzɔtʊ tʊnɛ tɩ-taa lɛ, paakpɛnda ɛyaa kutokiŋ hiuwaa loɖo (60 000) ɛlɛ pɩnaɣ 2005 taa pɔtɔwaɣ caca lɛ, patasɩ-wɛɛ kalʊʊ nɛ pana se lɛɛlɛɛ yɔ palɩ ɛyaa kutokiŋ taŋga (500 000). Pa-taa lɛ, ɛyaa mba pana po-ɖoŋ yaa pɛlaa nɛ evebiya pɛɖɛ ɛyaa mɩnɩŋ hiŋ niitozo.

Puzumbura komina yɔɔ cɔnɩyʊ kɛ payaɣ se Freddy Mbonimpa. Tɛtʊ tʊnɛ tɩ-taa wɩsɩ ñakɩ sɩŋŋŋ ɛlɛ mbʊ pɩlaba nɛ tɛtʊ ndʊ tɩkɛna Purundi ɛjaɖɛ taa sɔsɔtʊ yɔ, mbʊ lɛ tʊma ndɩ ndɩ wena awɛ peeɖe yɔ pɩtasɩna ɛsɩndaa wobu nɛ tɔsʊʊ ŋgʊ kɩwɛ peeɖe nɛ pɩkɩlɩ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖi-taa hɔɔlɩŋ lɛɛŋ yɔ.

Peeɖe ɖɔɖɔ ɛsɔtaa lɔɔɖa tiki pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ peeɖe teŋu kidiiliŋ wɛɛ. Mbʊ yebina nɛ evebiya nɛ pɛlaa yaa Purundi ɛjaɖɛ hɔɔlɩŋ kpeekpe taa ɛyaa ɖoŋ tɩnaa seu pɛ-tɛ nɛ powoki Puzumburi tɛtʊ taa. Powoki se pehiu tʊma nɛ pala nɛ pe-wezu caaʊ lɛɛzɩ.