Aller au contenu

Piyaɣ (pyramide)

Pɩlɩɩna Wikipediya
Grossbeeren Pyramide
3723 - Roma - Piramide di Caio Cestio - Foto Giovanni Dall'Orto - 17-Mar-2008
All Gizah Pyramids

Piyaɣ kɛ sakɩyɛ n̄ayaɣ ɖɔɖɔ size pʋʋ. Piyaɣ kɛna hɔɔlɩŋ sakɩyɛ kʋlɔmʋʋ yaa hɔɔlɩŋ sakɩyɛ tʋ ɛzɩ payaɣʋ nɛ fransɩ kʋnʋŋ taa size "polyèdre" yɔ. Hɔɔlɩŋ sakɩyɛ kʋlɔmɩŋ ɛnɩ, palaba-ɩ nɛ ɛɖɔkɩ ɖama kpam kpam nɛ ɛwɛ kʋlɔmɩŋ sakɩyɛ hou tɩyɛ. Piɣa ŋga ka-kʋyɩ siŋŋ nɛ kɛfɛyɩ size pɔyɔɔdɩ. Piɣa ŋga, kekina yaa kegbeetina ɖoo kɔ-tɔbʋʋ tɛ nɛ kɛwɛ cʋlʋ cʋlʋ kpaɣʋ yɔɔ kpaɣʋ yɔɔ.

Alɩwaatʋ ndʋ piɣa fɛyɩ camɩyɛ ɖeyi ɖeyi yɔ, ɖɩnaɣ size kɛwɛʋ ɛzɩ-ɩ wonuu yaa taŋga-ɩ ŋgʋ kʋwɛna hɔɔlɩŋ nɩɩnza nɛ ɛɖalakɩŋ nɛ ɛwalanzɩ wɛɛ ɖɔɖɔ kɩmaŋ yɔ. Pɩcɔ nɛ pasa piɣa size kɛwɛ camɩyɛ tʋɖʋɖʋʋ lɛ, pʋwɛ size kɛwɛ kʋlɔmɩŋ naadozo tɩyɛ ɛzɩ payaɣʋ nɛ fransɩ kʋnʋŋ taa size "triangle" yɔ. Kɩwɛʋ mbʋʋ lɛ, kɩ-nɔɔ lɛɛka yaa kɩ-nɔɔ hayuu n̄ɩŋga wɛɛ; cʋlʋ cʋlʋ nɛ kakpana ɛsɔdaa kiŋ.

Piɣa kʋlɔmɩŋ kɩmaŋ tɩyɛ ɖalakɩŋ taa nɛ walanzɩ taa, ɛzɩ payaɣʋ size "carrée" yɔ nɛ fransɩ kʋnʋŋ taa nɛ kolonzi kagbanzɩ tɛ yaa kʋlɔmɩŋ naalɛ nɛ pɔɔyaɣ tɛ ɛzɩ payaɣʋ nɛ fransɩ kʋnʋŋ taa size "pentagonale" pɩzʋʋ ɖɔɖɔ pɛwɛɛ ɛzɩ pamaʋ nɛ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ yɔ. Piɣisi lɛɣsɩ wɛɛ ɛzɩ "Johnson" tɛ wondu ɖon n̄ɩndʋ yɔ.

Piɣisi tɩŋgɛ payɩ kɛ mbʋ payaɣna fransɩ kʋnʋŋ taa size "auto-duaux" waa yo. Piɣisi kɛna hɔʋʋ cikpeluu ŋgʋ kɩlɩna hɔʋʋ sɔsɔʋ ŋgʋ payaɣ size "prismatoïdes" waa yɔ nɛ fransɩ kʋnʋŋ taa yɔ.