Aller au contenu

Paritenɔɔ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Acropilos wide view

Paritenɔɔ kɛna Kuduyuu sʋsɔʋ ŋgʋ pama-kʋ nɛ kɩkɛ ɖoŋ ihosiye sɩɣkpelaɣ kumoɖe yɔ kɛ panteliki. Nɛ kɩwɛ AkropɔɔlɩAtɛnɩ tɛtʋ taa. Paritenɔɔ kaakɛ ɛgɔlɔmɩyɛ halɩn̄ɩnɖɛ kuduyuu sʋsɔʋ kɛ Athèna.

2007 Greece Athens Parthenon 02

Ɛgɔlɔmɩyɛ halɩn̄ɩnɖɛ ɖɩnɛ, nɖɩ ɖɔkaɣna ɛjaɖɛ tɛtʋ sʋsɔtʋ, kɛ yoŋ alɩwaatʋ taa nɛ ɖiyeki size samaɣ ɛwɛ lɔŋ nɛ lɛɣtʋ nɛ pɩtasɩna n̄amtʋ.

2006 01 21 Athènes Parthénon

Pɩtɛkɛna kuduyuu sʋsɔʋ nakʋyʋ ɛzɩ ɖɩnɩɣ yɔdaɣ tobi taa yɔ. Ɛlɛ, pɩkɛna ɛyʋ nimm wɛtʋ yaa sɩɣkpelaɣ ŋga kɛfɛyɩ ɛzɩ yaa kɛtɛkɛ sɔnzɩ wonuu ŋgʋ palakaɣna-kʋ ɖooo lɔndaa kuduyuŋ sʋsɔŋ tɛɛ yɔ. Akropɔɔlɩ tɛtʋ ɖɩnɛ ɖɩ-taa kɛ panawaa kuduyuŋ kɩbɩŋ sʋsɔŋ ɛnɛ. Ɛ-taa kɛ xoanon kaawɛɛ nɛ pɩlɛɣzʋ Athéna Polias.

Ac marbles

Ɛlɛ, ɖɩnɩ size kuduyuu sʋsɔʋ kʋnɛ, kɩkɛ kriselefantiini sɩɣkpelaɣ ŋga kɛkɛ, ɛgɔlɔmɩyɛ halɩn̄ɩnɖɛ kɛ Athéna Parthénos. Pɩkɛna Phidia tʋmɩyɛ sʋsɔyɛ naɖɩ kɛlɛ mbɩ yɔ. Mbʋ pɩyɔ yɔ, pɩwaza peɖe kɛ Atɛnɩ tɛtʋ taa mba size powokina pahaɖɛ loniye nɖɩ ɖi-taa. Tɛtʋ ndʋ, tɩ-taa ɖɔɖɔ kɛ ɛjaɖɛ n̄ɩm kɛwɛɛ.

Reconstruction of the east pediment of the Parthenon 3

Nɛ pɩwɛ mɛsaɣ tɛɛ ɛzɩ n̄ɩlɩm yɔ kɛ naos (kilos 1150 wɛɛ ɛzɩ n̄ɩlɩm yɔ nɛ pɩkpɛndɩ pɩkɛ sɩɣkpelaɣ nɛ yee pɩzaɣ miŋ ɛzɩ haŋga lɩwa yɔ, papɩzʋ pacɩɩ kɔ-yɔɔ).

Nɛ adyton lɛ, ɛlɛ taa pekpeɣlaɣ Atɛnɩ tɛtʋ taa nɛ ligue de Delos pa-n̄ɩm. Paritenɔɔ kɛna weweɣ kuduyuu ŋgʋ kɩwɛna kɩ-taa kumola sakɩyɛ wena pɔtɔza a-yɔɔ peɖe nɛ pɔn̄ɔɔzʋʋ yɛ size ɛyaa ɛtasɩ yɛ naʋ yɔ. Awɛ Greek Revival ɛjaɖɛ lɛɣtʋ matʋ taa kɛnɛ kɛ ɛ-kpɔŋ 19 taa.